Анкети

Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Административен съд Шумен
 КОНКУРС - СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК Array Печат Array

ОБЯВЛЕНИЕ

Административен съд Шумен /ШАС/ на основание чл.93, ал.1, т.7, чл.245, ал.1 и чл.246, ал.1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, Решение по Протокол № 26 от 08.07.2010г. на Висш съдебен съвет град София и в съответствие със Заповед № РД-08-148 от 14.10.2010г. на Председателя на ШАС ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността "Съдебен помощник” в ШАС, при условията на чл.70, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ със 6 /шест/ месечен срок на изпитване в полза на работодателя.

 

І.Изисквания.

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.1.Да има само българско гражданство.

1.2.Да има висше образование по специалност „Право”.

1.3.Да са преминали изискуемия стаж по ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност.

1.4.Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

1.5.Да не страда от психично заболяване.

1.6.Да не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт.

1.7.Да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите.

2.Специфични изисквания за длъжността, съгласно чл.155, ал.1, т.3 от ПАРОАВАС:

2.1.Компютърна грамотност.

2.2.Умения за работа с правно - информационни системи „АПИС” и „Сиела”.

2.3.Комуникативност, организираност, лоялност.

2.4.Способност за работа в екип.

2.5.Добро познаване и работа с нормативни документи.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса - на три етапа:

1.Първи етап – по документи - разглеждане на постъпилите заявления на кандидатите и допускане до втори етап от конкурса. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.

2.Втори етап – писмен изпит – решаване на административно - правен казус.

3.Трети етап – устен изпит – върху въпроси от конспект по административно – правни науки.

До трети етап /устен изпит/ от конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите издържали писмения изпит с оценка над Добър 4,00.

Конспектът по административно – правни науки ще бъде представен на кандидатите при подаване на документите.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса, с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка - формуляр, който могат да получат от административния секретар на съда или от интернет страницата на съда – www.admcourt-sh.org.

2.Автобиография.

3.Копие от лична карта.

4.Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема определена длъжност.

5.Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл.152 от ПАРОАВАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 КТ.

6.Декларация за спазване на изискванията по чл.162 от ЗСВ, че лицето има само българско гражданство; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реалибитация; не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт.

7.Копие от диплома за завършено висше юридическо образование.

8.Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

9.Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

10.Копия на документи за придобита допълнителна квалификация.

11.Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка.

12.Копие от документи за компютърна грамотност.

13.Медицинско удостоверение от ОДПЗС по постоянен адрес, че не се води на отчет.

14.Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.

При подаване на документите да се представят и оригиналите на дипломите и сертификатите.

Заявлението за участие в конкурса и документите приложени към него се подават /лично или чрез пълномощник/ в Административен съд Шумен, гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич №1, етаж 4, стая №10 до 17,00 часа на 15.11.2010г.

ІV.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения на Административен съд Шумен и на интернет страницата на съда.

V.Размер на основната заплата – 70 на сто от основното месечно възнаграждение за младши съдия.

VІ.Описание на длъжността: Съдебният помощник подпомага съдиите в тяхната работа. Извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните. Изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания. Дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси.

VІІ. Конспектът и длъжностната характеристика са на разположение при административния секретар, както и на интернет страницата на съда. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 054 800 791.

 

Документи за изтегляне:

Заявление 

Конспект

Длъжностна характеристика

Декларация по чл. 156, ал. 2, т. 1 от ПАРОАВАС

Декларация по чл. 152 от ПАРОАВАС във вр. с чл. 107а, ал. 1 от КТ

Декларация по чл . 162 от ЗСВ

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШАС

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2917428