Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

№ 114 

 

град Шумен, 30.03.2016 г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

   Шуменският административен съд в публичното заседание на двадесет и първи март две хиляди и шестнадесета година в следния състав: 

 

Председател:  Росица Цветкова                                             Членове: 1.Татяна Димитрова

 

                                                                                                          2.Снежина Чолакова 

 

при участието на секретаря В. Р.

 

и с участие на прокурор Д. Димитров

 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №64 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

   Производство по чл.63 ал.1 изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по касационна жалба от Б.В.М., с ЕГН **********,***, против Решение №25/13.01.2016 г. по ВАНД №2188/2015 г. по описа на РС град Шумен.

 

   В жалбата се излагат доводи, че атакуваното решение е издадено в нарушение на материалния закон по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 от НПК във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН. По делото не се спори, че МПС, във връзка с чието управление е санкциониран касаторът, не е било снабдено със сключена валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" към момента на извършване на проверката от органите на МВР, но се счита, че в както при съставяне на Акта за установяване на административно нарушение, така и при издаване въз основа на него НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи и до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Твърди се също, че с оглед последващата промяна на КЗ за процесното нарушение е предвидена вече санкция в размер от 250.00 лв. за собственика на МПС, който не е изпълнил задължението да сключи задължителна застраховка „гражданска отговорност“, което се явява по.благоприятен закон. На тези основания касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакуваното решение на РС град Шумен и съответно да отмени или измени НП №14-0869-000789/24.07.2014 г. на Началник група ПП към ОД на МВР град Шумен.

 

   Ответната страна ОД на МВР град Шумен, редовно призована, не се явява и не изпраща представител, както и не е депозирано писмено становище по касационната жалба.

 

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество е частично основателно по отношение искането за приложение на последващия по-благоприятен закон за дееца, доколкото предвидената в КЗ санкция за процесното нарушение е от 250.00 лв.

 

   Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 

   Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК, от лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

 

   Разгледана по същество, жалбата е частично основателна, поради следните съображения:

 

   Спор по фактите няма между страните, включително от касатора не се оспорва факта на извършеното от него нарушение.

 

   Както пред въззивната инстанция, така и пред касационната инстанция са недени доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на Акта за установяване на административно нарушение, както и при издаване на процесното НП.

 

   Въззивният съд много подробно е обсъдил всяко наведено възражение в тази насока, които мотиви изцяло се споделят от настоящата касационна инстанция и не следва да бъдат преповтаряни. Само следва да се посочи, че Решението на АдмС град Шумен, постановено по КАНД №173/2015 г., чиито предмет е бил процесното НП, е задължително по отношение на въззивната инстанция и напълно правилно и законосъобразно при новото разглеждане и постановяване на решението по съществото на спора, РС град Шумен е спазил задължителните указания на касационната инстанция по прилагане на материалния и процесуален закон.

 

   Въз основа на събраните пред него доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът напълно правилно и законосъобразно е приел, че с описаната в акта и наказателното постановление деятелност, санкционираният правен субект е осъществил състава на регламентираното в чл.315 ал.1 т.1 от КЗ (отм.), административно нарушение, явяващо се основание за ангажиране на предвидената в него административнонаказателна отговорност. Приел е също, че наложената глоба е в минималния предвиден размер от 400 лева, което означава, че нейният размер е определен при спазване изискванията на чл.27 от ЗАНН, като с оглед тежестта на нарушението, същото не може да се квалифицира като маловажен случай. По тези съображения съдът е потвърдил изцяло атакувания пред него правораздавателен акт, като правилен и законосъобразен.

 

   По-конкретно, като е приел, че осъществената от касатора деятелност съставлява административно нарушение по смисъла на чл.315 ал.1 т.1 от КЗ (отм.) въззивният съд не е нарушил материалния закон. За осъществяването на административно-наказателния състав, визиран в цитираната правна норма, е необходимо деецът да е управлявал МПС, във връзка с чието притежаване и използване да няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. От събраните по делото доказателства се установява, че на посочените в НП дата, час и място касаторът е управлявал собственото си МПС. Установява се също, че към този момент по отношение на въпросното МПС не е имало действаща застраховка „Гражданска отговорност”. При това положение с деянието си касаторът е осъществил приложения от наказващия орган административно-наказателен състав, предвиждащ административно-наказателна отговорност за водач, който управлява МПС, във връзка с чието притежание и управление няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

 

   В конкретния случай административнонаказващият орган е наложил на касатора глоба в минималния предвиден от законодателя размер, при отчитане на смекчаващите отговорността на дееца обстоятелства. В тази връзка касационната инстанция споделя изводите на районния съд, че сключването на застраховка в деня на нарушението, не обуславя маловажност на извършеното неправомерно деяние, тъй като не елиминира извода, че към момента на проверката МПС не е било с действаща такава, а и само по себе си не е достатъчно, за да обоснове по-ниска обществена опасност на нарушението от обичайните нарушения от същия вид, още повече, че в случая е предстояло осъществяване превоз на деца.

 

   Обстоятелството, че след извършване на деянието и издаване на наказателното постановление КЗ, в т.ч. санкционната разпоредба на чл.315 ал.1 т.1 от КЗ, са отменени, обаче обуславя отпадане или смекчаване на административно-наказателната отговорност на дееца. КЗ е отменен с новия Кодекс за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), като в чл.638 ал.1 е предвидено глоба от 250.00 лв. за физическо лице, собственик на МПС, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка „ГО“. От цитираната разпоредба следва извода, че процесното деяние съставлява административно нарушение и по-сега действащия КЗ. В същото време сега действащата нормативна разпоредба предвижда процесното административно нарушение да се наказва с глоба от 250.00 лева, което безспорно се явява по-благоприятен за дееца закон и е налице основанието по чл.3 ал.2 от ЗАНН. Новият КЗ е бил в сила към момента на постановяване на решението на РС град Шумен, поради което съдът е бил длъжен по силата на чл.3 ал.2 от ЗАНН да приложи по-благоприятния закон за дееца. Като не е сторил това, РС град Шумен е постановил решението си в противоречие с материалния закон.

 

   Доколкото спорът е изяснен от фактическа страна, настоящият касационен състав приема, че решението на РС град Шумен следва да бъде отменено изцяло и да се постанови ново решение по съществото на спора, с което да бъде намален размера на глобата към минимума предвиден в КЗ, а имено в размер на 250.00 лв.

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И  

 

   Отменя изцяло Решение №25/13.01.2016 г. на Районен съд град Шумен, постановено по ВАНД №2188/2015 г. по описа на същия съд и вместо него постановява:

 

   Изменя НП №14-0869-000789/24.07.2014 г. на Началник група ПП към ОД на МВР град Шумен, с което на Б.В.М., с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ /отм./, е наложено административно наказание „глоба“, като намалява размера от 400.00 лв. на 250.00 лв.

 

Решението е окончателно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                               ЧЛЕНОВЕ: 1./п/ 

 

                                                                                                           2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 30.03.2016г.