Образци и приложения към публинчната покана с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на административна сграда, предоставена за нуждите на Административен съд – гр. Шумен, находяща се в гр. Шумен, бул. Славянски № 64”

 

 

Съобщение до медиите

Публична покана

Заповед за откриване на поръчка

Указания и техническа спецификация

Техническа оферта

Методика на оценяване на офертите

Ценова оферта

Проекто договор

Вътрешни правила ЗОП

Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 ЗИФОДРУПДРСЛТДС