С определение, постановено в открито съдебно заседание на 15.05.2017 г., тричленен състав на Административен съд – Шумен е прекратил производството по адм. дело № 92/2017 г. по описа на съда поради липса на правен интерес от оспорване на подзаконовия нормативен акт в протестираната му част – основание по чл.159, т.4 от АПК.

 

По делото са представени доказателства, че със свое Решение № 290 от 28.04.2017 г. Общински съвет – Нови пазар е отменил оспорените от Окръжна прокуратура – Шумен текстове на чл.21, ал.3, чл.26, ал.2 и чл.28, ал.1, т.4 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Нови пазар, като с отмяната е постигнато целеното от ОП – Шумен привеждане на местния нормативен акт в съответствие със Закона за пътищата.