Съгласно чл. 57, ал. 1 от наредбата право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост, или на техни сдружения. Тази разпоредба представителят на прокуратурата възприема за противоречаща на чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, доколкото чрез нея се предвижда възможност кметът еднолично да създава право на строеж, пристрояване и/ или надстрояване, без изискуемото по закон разрешение на общинския съвет. Поради това се отправя искане за отмяна `и като противоречаща на материалноправни разпоредби от по-висока степен.