Със свои решения по административни дела № 11589/2018г. и № 11587/2018г. Върховният административен съд на Република България отхвърли депозираните жалби от директора на Областна дирекция по безопасност на храните  /ОБДХ/ - Шумен срещу решения на Административен съд – Шумен, постановени по административно дело №127/2018г. и административно дело № 128/2018г., с които съдът отмени Заповед № РД-12-294/02.04.2018г. и Заповед № РД-12-252/21.03.2018г. на директора на ОДБХ - гр. Шумен. Със заповедите са заличени дейностите на обект Екарисаж и са обезсилени удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас - 96“ АД – гр. Шумен.

Върховният административен съд, солидаризирайки се с мотивите на Административен съд – Шумен, е приел, че атакуваните заповеди са отменени законосъобразно, без да са налице твърдените от касатора нарушения.  

Решенията на Върховния административен съд са окончателни.