На 04.12.2017г., от 09.30ч. Административен съд – гр. Шумен ще разгледа административно дело № 298/2017г., инициирано от прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Шумен. Тези норми представителят на прокуратурата възприема за противоречащи на чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, доколкото чрез тях се предвижда възможност кметът еднолично да създава право на строеж, пристрояване и/ или надстрояване, без изискуемото по закон разрешение на общинския съвет. Поради това се отправя искане за отмяната им като противоречащи на материалноправни разпоредби от по-висока степен.