Административен съд – Шумен насрочи делото, образувано по жалба на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД срещу Решение за определяне на финансова корекция, издадено от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“

  

Административно дело № 439/2020г. по описа на Административен съд – Шумен е инициирано по жалба на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД против Решение от 05.11.2020г. за определяне на финансова корекция, издадено от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, с което на бенефициента „ВиК – Шумен“ ООД е определена финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи, представляващи средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове от стойността на сключения договор № ДОП-16/18.09.2020г. с изпълнител ДЗЗД „Кристална вода“ на стойност 20999999,37 лева без ДДС.

Делото е насрочено за 20.01.2021г. от 10.00 часа.