Административен съд – Шумен отхвърли жалбата на ПП “ГЕРБ“ срещу  Решение № 307 от 15.05.2020г. на Общинска избирателна комисия – гр. Шумен

 

Съдебното производство е образувано въз основа на, депозирана от Политическа партия „ГЕРБ“ срещу Решение № 307 от 15.05.2020г. на ОИК – гр. Шумен, с което е постановено решение за отхвърляне на искане за предсрочно прекратяване пълномощията на К. С. М., кмет на кметство село М., община Ш.

         Съдът е приел, че съобразно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, по отношение на лицата, избрани за кмет на кметство е въведено задължение, в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати, съответно от приемане на решението на Общинския съвет, да предприемат необходимите действия за прекратяване на дейността и да уведомят за това писмено Председателя на Общинския съвет и съответната ОИК, като неизпълнението на това задължение води до предсрочно прекратяване на пълномощията от ОИК.

        Съдебният състав е посочил, че по делото се установява, че избраната за кмет на кметство с.М., К. М., е изпълнила първото и най-важно условие, а именно, че в едномесечния срок, считано от обявяване на изборния резултат, К. М. е предприела изискуемото разпоредбите на ЗМСМА действие за освобождаването ѝ като член на УС на ПК „С.“, като освобождаването ѝ не е настъпило в рамките на едномесечния срок поради постановен отказ за вписване в Търговския регистър, дължащ се на независещи от нея причини и несвоевременното провеждане на общо събрание на кооперацията, на което да бъде взето решение за освобождаването ѝ. Установява се също, че към датата на постановяване на обжалвания административен акт, същата вече не е била член на УС на въпросната кооперация. По тези съображения съдебният състав е приел, че в рамките на предвидения законов срок лицето е предприело необходимите действия за освобождаването ѝ от длъжността, несъвместима с качеството ѝ на кмет на кметство с.М. Този свой извод съдебният състав е аргументирал и с мотивите на Конституционния съд към постановеното Решение № 13 от 24.09.2020год. по КД №5/2020г.

Съдът е посочил също, че установеното неуведомяване на ОИК -гр. Шумен и на Общински Съвет - гр. Шумен в съответния законов срок за предприетите от К. М. действия по отстраняване на несъвместимостта не променя направения извод за липса на предпоставките за предсрочно прекратяване на пълномощията ѝ, тъй като посочените две предпоставки имат единствено уведомителен характер. Конститутивно действие има единствено и само прекратяването на дейността, която е несъвместима с длъжността кмет на кметство, а в случая е безспорно установено, че К. М. е предприела необходимите и зависещи от нейната воля активни действия за преодоляване несъвместимостта в предвидения срок, което е достатъчно, за да се приеме, че не са налице предпоставките на закона за предсрочно прекратяване на пълномощията ѝ.

По тези съображения съставът на Административен съд – Шумен е достигнал до извод, че обжалваното решение на ОИК – гр. Шумен е издадено в съответствие с материалния закон и неговата цел, и не са налице основания за отмяната му.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният текст на съдебния акт по адм. дело. № 221/2020г. е наличен на сайта на Административен съд – Шумен.