Административен съд – Шумен отхвърли жалбата на ПП “ГЕРБ“ срещу Решение № 305/14.05.2020г. на ОИК - Шумен

  

Предмет на административно дело № 220/2020г. по описа на Административен съд – Шумен е оспорване на Решение №305/14.05.2020год. на ОИК - Шумен за отхвърляне на искане за предсрочно прекратяване пълномощията на Н. К. Н. – кмет на кметство с. М., община Шумен.

За да отхвърли жалбата и за да потвърди решение на ОИК – Шумен, съдът е приел, че са изпълнени кумулативно предвидените условия на Закова за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. В тази връзка, решаващият състав, в унисон с възприетото от Конституционния съд на Република България в мотивите на постановеното Решение № 13 от 24.09.2020год. по К.д.№ 5/2020г. становище, счел, че е налице първата от изискуемите по закон предпоставки, а именно предприемане от страна на избрания за кмет на необходимите действия за освобождаването му като член Управителния съвет на кооперация „В.Г.“ и за освобождаването му от длъжността „управител“ на „Ж.О.“ ЕООД. За да достигне до този извод съдебният състав съобразил и обстоятелството, че към датата на подаване на сигнала, инициирал процедурата по предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания за кмет на с. М., той все още е вписан в регистъра като управител на „Ж. О.“ ЕООД и е член на УС на Кооперация „В. Г.“, но това не може и не следва да му вменява във вина, тъй като лицето безспорно е предприело своевременно необходимите действия по напускане на управляваното от него дружество и е предприело действия по напускане на УС на кооперацията, с което е демонстрирало категорично волята си като лице, намиращо се в състояние на несъвместимост, да приведе положението си в съответствие със законовите изисквания. Според съда, това, че кооперацията и дружеството, сезирани надлежно и своевременно от страна на избрания за кмет с искания за освобождаването му като член на УС и от заеманата длъжност „управител“ на дружеството не са предприели изискуемите по закон по-нататъшни действия за постигане на целения краен резултат, съставляват факти, които са извън контрола и не зависят от задължения по закон субект, с оглед на което не могат да бъдат основание за настъпване на неблагоприятните негативни последици по предсрочното прекратяване пълномощията на избрания за кмет на с.М. Предприетите от заинтересования в тази насока действия в законоустановения срок, независимо от ненастъпването на крайния резултат към момента на подаване на сигнала, не могат и не следва да се приравняват на неизвършване на тези действия изобщо.

Решаващият състав на Административен съд – Шумен достигнал до извод и за изпълнение на останалите две законови предпоставки. В тази насока, съдът посочил, че в законовия срок избраният за кмет на с.М., Н. К. Н., писмено е уведомил ОИК – Шумен и Общински съвет - Шумен със съответната декларация за предприетите от последния действия по освобождаването му като член на УС на кооперация „В.Г.“ и за освобождаването му от длъжността управител на „Ж.О.“ ЕООД, като към декларацията си приложил заявление до Общото събрание на Кооперация „В.Г.“, в изпълнение на изискванията на ЗМСМА, да бъде освободен от Управителния съвет на кооперацията и да бъде освободен от длъжността му на управител в притежаваното от кооперацията дружество. Към документите било приложено и копие на нотариално заверен договор за продажба на 100% от дружествените дялове на притежаваното от Н. Н. търговско дружество „Е. 2012“ ЕООД, копие от нотариално заверено решение на новия собственик на „Е. 2012“ ЕООД, с което освобождава от длъжност управител на дружеството Н. Н.

По тези съображения съдебният състав възприел оспорването за неоснователно и потвърдил Решение № 305/14.05.2020г. на ОИК – Шумен.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният текст на съдебния акт по адм. дело. № 220/2020г. е наличен на сайта на Административен съд – Шумен.