За 05.10.2020г. Административен съд - Шумен насрочи административно дело № 221/2020г.

  

Производството по делото е образувано по жалба от ПП „ГЕРБ“, с която се оспорва Решение № 307/15.05.2020г. на ОИК – гр. Шумен за отхвърляне на искане за предсрочно прекратяване пълномощията на К.С. М. - кмет на кметство с.М., община Шумен.

Съдът е счел, че са налице основания за възобновяване на спряното производство поради отстраняване на пречките за движението му, а именно поради произнасяне на Конституционния съд на Република България с Решение 13/24.09.2020г., влязло в законна сила на 24.09.2020г., с което е отхвърлено искането на тричленен състав на ВАС и искането на 63-ма народни представители от 44-то НС за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Делото ще разгледа в 11.00 часа на 05.10.2020г.