Административен съд - Шумен насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 220/2020г.

  

Предмет на административно дело № 220/2020г. по описа на Административен съд – Шумен е оспорване на Решение №305/14.05.2020год. на ОИК - Шумен за отхвърляне на искане за предсрочно прекратяване пълномощията на Н. К. Н. – кмет на кметство с. М., община Шумен.

С определение на съда от 29.05.2020г. производството по делото е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт на к.д. №5/2020г. по описа на Конституционния съд на Република България. Със свое Решение № 13/24.09.2020г., влязло в законна сила на 24.09.2020г., Конституционният съд е отхвърлил искането на тричленен състав на ВАС и искането на 63-ма народни представители от 44-то НС за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Поради това решаващият състав на Административен съд – Шумен е счел, че са налице основания за възобновяване на производството поради отстраняване на пречките за движението му.

Административното дело е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.10.2020г. от 11.00 часа.