Обжалваното решение на Общински съвет – Шумен, с което е прието Кметът на Община да организира закупуването на нивомер с възможност за онлайн излъчване на дании в размер до 5000 лева, да организира безпрепятствен достъп до водовземната кула за поставяне и поддръжка на нивомера /чрез собственика на яз. „Тича“, ако това е необходимо/, като данните за показанията на нивомера бъдат общодостъпни на сайта на Община Шумен, съдът е възприел за нищожно с мотива, че язовир „Тича“ е с местоположение извън територията на Община Шумен, поради което нито Общински съвет – Шумен, нито кметът на Община Шумен разполагат с териториална компетентност по приемането и изпълнението на решения, касаещи обект, находящ на територията на друга Община.

    Освен това, съдебният състав е посочил, че язовир „Тича“ е публична държавна собственост и съгласно заповед на министъра на земеделието храните и горите е предоставен за управление на „Напоителни системи“ ЕАД, като компетентните органи по контрол и управление на водните обекти са Министърът на околната среда и водите, Директорът на съответната басейнова дирекция и за някои дейности – Областните управители, без да е налице законова възможност за извършване на действия по закупуване и монтиране на измервателни уреди от кмет на Община, при това кмет на община, различна от тази, на територията на която е разположен водния обект.

    Поради това решаващият състав е заключил, че Общински съвет – Шумен не е териториално и материално компетентен да приема решения, свързани с дейности на територията на друга община, представляващи публична държавна собственост, съответно да възлага такива дейности на кмета на Общината.

    Констатирана е също и липса на каквито и да било мотиви, послужили за приемането на оспореното решение, както и липса на обсъждане във финансова комисия досежно наличие на средства за закупуване на измервателния уред. След извършена преценка на относимата правна уредба, съдът е извел и извод, че с волеизявлението на общинския съвет е създадено задължение за Община Шумен за публичен разход от бюджета на общината, което не е в правомощията на общинския съвет преди да бъде приет бюджета на общината, с което се нарушават изисквания на Закона за публичните финанси.

    С оглед на това съставът на Административен съд – Шумен е приел, че обжалваният административен акт е нищожен, тъй като е постановен от некомпетентен орган и при допуснати многобройни нарушения.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният текст на съдебния акт е наличен на сайта на Административен съд – Шумен.