Административен съд Шумен отмени решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с което е установен конфликт на интереси по отношение на Ц.Н.Д. като Директор на РИОСВ - град Шумен

  

Производството по дело № 188/2020г. по описа на Административен съд – Шумен е било инициирано по жалба на Ц.Н.Д. против Решение №РС-852-19-021 от 12.02.2020г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/. С оспореното Решение №РС-852-19-021/12.02.2020г. на Комисията в обжалваната му част, е установен конфликт на интереси по отношение на Ц.Н.Д., в периода от 01.10.2018г. до 21.08.2019г. и в това си качество лице, заемащо висша публична длъжност, е упражнила правомощия по служба във връзка с утвърждаване на длъжностна характеристика от 15.08.2019г. за длъжността „Началник отдел“ в Дирекция „Контролна и превантивна дейност“ при РИОСВ - Шумен и издаване на Заповед №238/16.08.2019г. за обявяване на конкурс за длъжността „Началник отдел“ в Дирекция „Контролна и превантивна дейност“ при РИОСВ Шумен, в свой частен интерес, в нарушение на закона, за което е наложена глоба на Ц.Д. в размер на 5 000.00 лв. за осъществен конфликт на интереси, извършено в качеството на Директор на РИОСВ - град Шумен и лице, заемащо висша публична длъжност и е отнета в полза на държавата сума в размер на 154.14 лева.

За да отмени административния акт, съдът е приел, че не е налице частен интерес по смисъла на закона по отношение на инициатора на административното производство като лице, заемащото висша публична длъжност в процесния период, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и задълженията му по служба, изразяващ се в утвърждаване на нова длъжностна характеристика на 15.08.2019г. за длъжността „Началник отдел“ в Дирекция „Контролна и превантивна дейност“ при РИОСВ - Шумен и издаване на Заповед на 16.08.2019г. за обявяване на конкурс за тази длъжност, с които действия лицето да си е осигурило предимство, изразяващо се във възможността да участва в обявения от него конкурс. В тази връзка съдебният състав е посочил, че събраните по делото доказателства не установяват по никакъв начин „предимство и помощ за лицето“ да участва в конкурса за длъжността „Началник отдел“ в Дирекция „Контролна и превантивна дейност“ при РИОСВ - Шумен. Въведената предпочитана специалност „право с придобита юридическа правоспособност“ в Заповедта от 16.08.2019г. и съответно в длъжностната характеристика от 15.08.2019г. по никакъв начин не обуславят предимство в конкурса за този участник, включително и помощ за участие в същия. 

Поради констатираната липса на конфликт на интереси съдът е заключил, че липсва основание за налагане на визираната в закона глоба, както и за прилагане на санкционните последици от закона, предвиждащи че възнаграждението, получено от правоотношението или деянието, породило конфликт на интереси, за периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит, се отнема в полза на държавата или общината.  

По тези съображения съдебният състав е отменил оспорения административен акт.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният му текст е наличен на сайта на съда.