Съдът обяви за нищожно решението на Общински съвет Шумен, с което е прието финансиране на Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник – гр. Шумен“ за 2020г.

      Производството по административно дело № 176/2020г. по описа на Административен съд – Шумен е инициирано по жалба на Кмета на Община Шумен срещу т. 1 от Решение № 54 по Протокол № 4/30.01.2020г. на Общински съвет – Шумен, с която е прието Община Шумен да финансира Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник – гр. Шумен“ за издръжка и дейност за 2020г. в размер на 30 000 лв.

Съдът е констатирал, че като правни основания за издаването на решението на общинския съвет са посочени  разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещи правомощията на органа да приема и изменя годишния бюджет на общината, да осъществява контрол и да приема отчета за изпълнението му, както и да решава други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.  При извършената съдебна проверка, решаващият състав е установил, че сочените правни основания не кореспондират със съдържанието на оспорения акт и с правомощията на общинския съвет. Конкретното решение според съда не е акт, с който се приема или изменя бюджета, а представлява решение, с което съветът се произнася по отношение на изпълнение на конкретно разходване на средства от бюджета на общината, при което не е налице и посочване от кои средства от общинския бюджет следва да бъде платена посочената сума. В подкрепа на това свое становище съдът е посочил и факта, че бюджетът на Община Шумен е гласуван с друго решение с № 56 по Протокол № 4/30.01.2020г., в което детайлно са разписани приходната и разходната част, включително и предоставяне на субсидии по отношение на читалища, спортни клубове, младежка дейност и организации с нестопанска цел.

По тези съображения съдът е счел, че обжалваното решение е прието от некомпетентен орган, тъй като липсват законови правомощия за Общинския съвет да приема решения за извършване на разходи, които не са предвидени и не са част от бюджета на общината към момента на гласуването на решението. По този начин Общинският съвет е иззел и компетентността на Кмета на Община Шумен, който е органът, организиращ изпълнението на общинския бюджет. С оглед на това атакуваният акт е счетен за нищожен.

Съдебното решение не е окончателно и подлежи на обжалване. Пълният му текст е наличен на сайта на Административен съд – Шумен.