Административен съд Шумен спря производствата, образувани по жалби на ПП „ГЕРБ“ срещу решения на Общинска избирателна комисия – Шумен

   Пред Административен съд Шумен са оспорени Решение № 305/14.05.2020г. на ОИК – Шумен за отхвърляне на искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Н. К. Н. – кмет на кметство с. М., община Шумен и Решение № 307/15.05.2020г. на ОИК – Шумен за отхвърляне на искане за предсрочно прекратяване пълномощията на К. С. М. - кмет на кметство с. М., община Шумен, по повод на което са образувани административно дело № 220/2020г. и дело № 221/2020г.

    Решаващите състави на Административен съд Шумен са констатирали, че в Конституционния съд на Република България са образувани и допуснати за разглеждане по същество на к.д. № 5/2020г. и к.д. № 6/2020г. по искания на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това обстоятелство е възприето като основание за спиране на производствата по административно дело № 220/2020г. и дело № 221/2020г. до приключване на к.д. № 5/2020г. и на присъединеното към него к.д. № 6/2020г. на Конституционния съд на Република България.

 Постановените определения подлежат на обжалване. Пълният им текст е наличен на сайта на Административен съд Шумен.