Със заповеди на Председателя на Административен съд Шумен се въвеждат правила, при които ще протича дейността на съда.  

Общите части на сградата и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани се дезинфекцират по четири пъти на ден и се осигуряват необходимите предпазни средства на всички работещи в Административен съд Шумен. 

На входа на съдебната сграда на Административен съд Шумен се поставят дезинфектанти за гражданите, които задължително преди влизане в сградата, следва да ги използват.  

В сградата на съда се допускат само страни, техните представители и други лица, участващи в процеса по конкретно дело, задължително снабдени с маски или друго предпазно средство, както и с ръкавици.  

В сградата на съда се допускат страните, техните представители или други лица, участващи в процеса пет минути преди часа на откритото съдебно заседание и по поредност на делата, като останалите изчакват пред сградата на Административен съд Шумен. До съдебните зали се допускат само страните, техните представители и други лица, участващи в процеса по конкретното за разглеждане дело. 

Определя се времеви диапазон за справки по дела в сградата на съда - от 9:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа. Извън посочените часове, справки по делата могат да се извършват само по телефон или по електронната поща на съда. При извършване на справки в сградата на съда се допускат едновременно до две лица, като останалите изчакват пред сградата на Административен съд Шумен. 

Указва се на страните и техните процесуални представители да извършват справки по делата преимуществено по телефоните, обявени на интернет страницата на съда, включително и по електронната поща на съда, като адресът е посочен на интернет страницата на съда. Справки по делата могат да се извършват и чрез Единния портал за електронно правосъдие, съдържащ пълно електронно копие от конкретното дело.

Копия от заповедите са поставени на входа на сградата на Административен съд Шумен, на информационните табла в сградата на съда и на интернет страницата на съда.