За периода от 14.04.2020 г. до 13.05.2020 г. включително Административен съд Шумен преустановява провеждането на открити съдебни заседания, с изключение на делата, попадащи в приложението към чл.3 т.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

  

   Със Заповед на Председателя на Административен съд Шумен се нарежда преустановяване провеждането на открити съдебни заседания за периода от 14.04.2020 г. до 13.05.2020 г. включително, с изключение на делата, попадащи в приложението към чл.3 т.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

    Достъпът на външни лица до сградата на съда е строго ограничен и е регламентиран със заповед на председателя, публикувана на интернет сайта на съда. В съдебните зали ще могат да присъстват само страните, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела, техните процесуални представители и вещи лица. Влизането в сградата се осъществява след дезинфекция, както и с предпазни маски и ръкавици.
   График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на Административен съд град Шумен.

    Извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, както и по делата, които не се разглеждат в този период, ще се извършва по телефон или електронен адрес на съда, посочени на интернет страницата на съда, чрез пощенска или куриерска услуга.

    От 09.04.2020 г. Административен съд град Шумен възобнови образуването и администрирането на делата, както и обявяването и публикуването на интернет страницата на съда на изготвените и подписани вече съдебни актове. Постановените съдебните актове се публикуват на интернет страницата на съда, но ще бъдат връчвани на страните след края на извънредното положение. Съобщения и съдебни актове ще бъдат връчвани единствено по делата, попадащи в приложението към чл.3 т.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, а по останалите дела – след края на извънредното положение.

 

   В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост ще бъде издадена нова заповед.

 

Заповед на Председателя на Административен съд Шумен ЗАПОВЕД № РД–11–91 Шумен, 09.04.2020 г.