ЗАПОВЕД

 № РД–11–91

 Шумен, 09.04.2020 г.

 

  

   На основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, Решение по Протокол №9 от извънредно заседание на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет София, проведено на 15.03.2020 г., допълнено и актуализирано с Решение по Протокол № 12 от 07.04.2020 г. и във връзка с предприети извънредни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус - COVID-19

  

НАРЕЖДАМ:

  

1.Преустановява се разглеждането на всички видове административни дела в Административен съд Шумен за периода на обявеното извънредно положение от 14 април до 13 май 2020 година включително, с изключение на:

 -Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

 -Делата по чл.75, чл.121 и чл.157 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;

 -Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

 -Обезпечителни производства;

 -Делата за обезпечаване на доказателства;

 -Делата по чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

 -Делата по чл.252 от Административнопроцесуалния кодекс;

 -Делата по Закона за обществените поръчки;

 -Делата по Закона за концесиите;

 -Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

 -Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;

 -Делата по Изборния кодекс;

 -Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;

 -Делата по чл.215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;

 -Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;

 -Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 2.Отменям т.2 от Заповед №РД-11-65 от 16.03.2020 г. на Административен ръководител на Административен съд Шумен.

 Всички постъпилите книжа, иницииращи съдебни производства се образуват и администрират, при спазване на ограниченията, посочени в Заповед №РД-11-65 от 16.03.2020 г. на Административен ръководител на Административен съд Шумен и Решение по т.1 от Протокол №12 на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет, проведено на 07.04.2020 г.

 3.Утвърждавам График за дежурства на магистрати и съдебни служители в Административен съд Шумен, съгласно Приложение№1 към настоящата заповед.

 4.Отменям изречение 2 на т.8 от Заповед №РД-11-65 от 16.03.2020 г. на Административен ръководител на Административен съд Шумен, като изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в съответните книги и присъединяването им към деловодната програма при спазване на ограниченията, посочени в Заповед №РД-11-65 от 16.03.2020 г. на Административен ръководител на Административен съд Шумен и Решение по т.1 от Протокол №12 на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет, проведено на 07.04.2020 г.

 5.При възможност изготвените съдебни актове да бъдат публикувани на интернет страницата на Административен съд Шумен, като съобщения до страните не се изпращат за времето на извънредното положение.

 6.По висящите и новообразувани дела следва да се предприемат възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на ограниченията, посочени в Заповед №РД-11-65 от 16.03.2020 г. на Административен ръководител на Административен съд Шумен и Решение по т.1 от Протокол №12 на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет, проведено на 07.04.2020 г.

  

    В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост ще бъде издадена нова заповед.

 

    Настоящата заповед да се сведе незабавно до знанието всички магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен за сведение и изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

  

               Адм. ръководител на Адм. съд – Шумен:

                                           /Росица Цветкова/