АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

 

ЗАПОВЕД

№ РД–11–71

Шумен, 30.03.2020 г.

 

   На основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, решение по протокол №10 от извънредно заседание на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет София, проведено на 16.03.2020 г., решение от 26.03.2020 г. на СК на ВСС и във връзка с предприети извънредни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус - COVID-19

 

НАРЕЖДАМ:

 

     Допълвам Заповед №РД-11-65/16.03.2020 г. на Административен ръководител на Административен съд Шумен в т.1 като включвам следните дела, подлежащи на разглеждане:

     -Делата за обезпечаване на доказателства;

     -Делата по чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

     Настоящата заповед да се сведе незабавно до знанието всички магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен за сведение и изпълнение, и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

                                                         Адм. ръководител на Адм. съд – Шумен:

                                                                                                                                 /Росица Цветкова/