АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

  

 

ЗАПОВЕД

 № РД–11–65

 Шумен, 16.03.2020 г.

  

 

   На основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, решение по протокол №9 от извънредно заседание на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет София, проведено на 15.03.2020 г. и във връзка с предприети извънредни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус - COVID-19

  

НАРЕЖДАМ:

  

1.Преустановява се разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение от 16.03.2020 г. до 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

 -Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

 -Делата по чл.75, чл.121 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 -Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

 -Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

 2.Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1.

 3.Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

 4.Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на интернет страницата на Административен съд Шумен или по електронен път на обявените от съда електронни адреси.

 5.ЗАБРАНЯВАМ достъпа в съдебната сграда на Административен съд Шумен на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен надлежно призованите страни и техните процесуални представители по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1.

 6.Утвърждавам график за дежурства на магистрати и съдебни служители на Административен съд  ръководители, съгласно приложение №1 от настоящата заповед.

 7.ЗАБРАНЯВАМ достъпът на магистрати и съдебни служители в съдебната сграда на съда, с изключение на ангажираните по дежурства, съобразно утвърдения график от Административен ръководител – Председател на Административен съд Шумен.

 8.УКАЗВАМ на съдиите при Административен съд Шумен, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

 9.Всички административни услуги да се извършват единствено от Служба „Регистратура“ и „Деловодство“, в които са осигурени необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

 10.Определям Зала №2 за провеждане на открити съдебни заседания по насрочените дела на Административен съд Шумен, която е обезпечена с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

 11.Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.1 за периода на обявеното извънредно положение от 16 март 2020 г. до 13 април 2020 г. включително.

 12.Призовките и съобщенията за делата по т.1 да се извършват по телефон или по електронен път.

 

    В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което ще бъде издадена нова заповед.

          Настоящата заповед да се сведе незабавно до знанието всички магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен за сведение и изпълнение, и да се публикува на интернет страницата на съда.

  

 

      Адм. ръководител на Адм. съд – Шумен:

                                    /Росица Цветкова/