АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

   

ЗАПОВЕД

 № РД–11–44

 Шумен, 13.03.2020 г.

 

  На основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, решение по протокол №8, д.т.31 от 10.03.2020 г. на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет София и във връзка с предприети извънредни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус - COVID-19

  

НАРЕЖДАМ:


     За периода от 16.03.2020 г. до 10.04.2020 г. включително, се преустановява провеждането на открити съдебни заседания, с изключение на делата за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

     Насрочените в горепосочения период открити съдебни заседания да бъдат отсрочени най-късно в срок до два месеца.

     В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което ще бъде издадена нова заповед.

    Настоящата заповед да се сведе незабавно до знанието всички магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен за сведение и изпълнение, и се публикува на интернет страницата на съда.


                                                                              Адм. ръководител на Адм. съд – Шумен:

                                                 /Росица Цветкова/