Със заповед на Предстедателя на Административен съд Шумен се въвеждат извънредни мерки, целящи ограничаване разпространението на вирус COVID-19.

    Общите части на сградата и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани се дезинфекцират по четири пъти на ден и се осигурят необходимите предпазни средства на лицата, които обслужват пряко граждани.

   Служителите в деловодството и регистратурата следва да носят защитни маски. На всеки 2 часа помещенията в съда следва да се проветряват и да се осигурява достъп на свеж въздух в тях.

   Предвижда се достъпът на граждани до сградата на съда да се осъществява при използване на поставения на входа дезинфектант, а при отказ от употребата му гражданите няма да бъдат допускани до съдебната сграда. До съдебните зали се допускат само страните и техните представители по конкретното за разглеждане дело.

   Указва се на страните и техните процесуални представители справки по делата да се извършват преимуществено по телефоните, обявени на интернет страницата на съда, включително и по електронната поща на съда, посочена на интернет страницата на институцията.

   Към момента не е предвидено пренасрочване на делата и тяхното отлагане.