АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

   

ЗАПОВЕД

 № РД–11–43

 Шумен, 11.03.2020 г.

  

     Росица Карова Цветкова – Административен ръководител – Председател на Административен съд град Шумен, на основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, решение по протокол №8, д.т.31 от 10.03.2020 г. на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет София и във връзка със Заповед № РД-15-45/27.02.2020 г. на Областен кризисен щаб към Областен управител на Област Шумен с оглед обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 и Заповед №РД-01-117 от 08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

 НАРЕЖДАМ:

  

   1.Общите части на сградата и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани да се дезинфекцират по четири пъти на ден и се осигурят необходимите предпазни средства на лицата, които обслужват пряко граждани.

    2.Да се дезинфекцират и обработват с дезинфектант бюрата, дръжки на входни и преходни врати и сервизни помещения.

    3.На всеки 2 часа да се проветряват помещенията и да се осигурява достъп на свеж въздух в тях.

    4.Да се работи със защитни маски в деловодството и регистратурата.

    5.Да не се допуска струпване на хора пред деловодство, регистратура на съда и подстъпите към тях, като служителите, приемащи документите, задължително да работят с маски и ръкавици.

   6.На входа на съдебната сграда на Административен съд Шумен да се поставят дезинфектанти за гражданите, които задължително преди влизане в сградата, следва да ги използват. При отказ от употреба на дезинфектант гражданите няма да бъдат допускани до съдебната сграда. 

   7.До съдебните зали да се допускат само страните и техните представители по конкретното за разглеждане дело.

   8.Указвам на магистрати и съдебни служители да ограничат максимално пътуванията си в чужбина и страната, където има установени случаи на инфекция с COVID-19.

   9.Препоръчвам на магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен да избягват близък контакт на лица с грипоподобни симптоматика или физическо неразположение, кашлица или сълзене на очите и да се прибягва до редовно миене на ръцете с топла вода и сапун или се използват мокри кърпи със спирт.

   10.Препоръчвам на магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен, които са били в контакт с лица (техни близки или други) в предходни дни, идващи от обявените епидемични райони на Европа и света, които чувстват здравословни неразположения (отпадналост, повишена телесна температура, кашлица, кихане), да не се явяват на работните си места, като уведомят личния лекар и съответните медицински лица.

   11.Магистрати и съдебни служители, които се чувстват неразположени, да уведомят прекия си ръководител и личния си лекар, както и да не се явяват на работа, за което да представят съответен документ (болничен лист).

   12.Указвам на страните и техните процесуални представители справки по делата да се извършват преимуществено по телефоните, обявени на интернет страницата на съда, включително и по електронната поща на съда, като адресът е посочен на интернет страницата на съда.

   В тази връзка указвам на съдебните деловодители и регистратура, призоваването на страните и техните процесуални представители да се извършва преимуществено по електронен път и по телефон. 

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието всички магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен за сведение и изпълнение, както и до Началник на ОЗ „Охрана“ Шумен.

   Настоящата заповед да се постави на входа на сградата на Административен съд Шумен, на информационните табла в сградата на съда и на интернет страницата на съда.

 

 

                                                Адм. ръководител на Адм. съд – Шумен:

 

                                                                                          /Росица Цветкова/