Административен съд Шумен потвърди Решение № 108 по Протокол № 21 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия - Каолиново за определяне на резултатите от изборите за общински съветници в Община Каолиново в местни избори 2019г.

Административно дело № 537/2019г. е образувано по жалба на Политическа партия „Воля“, в която се излагат твърдения, че решението не съдържа минимално необходимите реквизити, че е изготвено на база протоколи на секционните избирателни комисии /СИК/, които впоследствие са поправяни и съдържанието им не отговаря на действителния вот на избирателите.

По искане на оспорващия ПП „Воля“ е открито производство по оспорване истинността /верността/ на секционните протоколи в секции №№ 271800001;  271800002; 271800005; 271800007; 271800009; 271800010; 271800013; 271800014;  271800016; 271800017; 271800018; 271800020 и 271800022 в частта досежно недействителните бюлетини, подадени за ПП „Воля“. При извършение оглед съдът е констатирал наличие на четири действителни бюлетини, подадени за ПП „Воля“, с които увеличеният брой на установените действителни гласове за ПП „Воля“ възлиза на 263 действителни гласове. Съдебният състав е посочил, че за получаване на един мандат за общински съветник съобразно утвърдената Методика са необходими 299 действителни гласове, при което увеличеният брой на ПП „Воля“ се явява недостатъчен за достигане на общинската избирателна квота, което обосновава извод, че постановеното от ОИК - Каолиново Решение за обявяване на избрани общински съветници в Общински съвет - Каолиново е постановено при съблюдаване на приложимите материалноправни разпоредби.

Съдът е счел за неоснователно и недоказано и твърденито на оспорващия, че обжалваното решение не притежава задължителните реквизити, доколкото в жалбата изобщо не е посочено кои точно реквизити липсват и как тези реквизити влияят върху обективираното в обсъждания административен акт волеизявление.

За неоснователни са възприети и доводите за недействителност на избора на общински съветници, предвид наличие на грешки и поправки в протоколите на секционните избирателни комисии. С мотивите си съдебният състав е обсъдил твърденията на жалбоподателя, заключавайки, че за да обяви избора за недействителен, съдът следва да установи такива нарушения при провеждането му, които биха довели до опорочаване волята на избирателя и промяна на вота, което в крайна сметка да направи невъзможно определянето на резултата от избора, а в конкретния случай не са налице съществени нарушения на процеса на гласуване, които да са дали отражение върху изборния резултат.

Воден от тези съображения съдът е потвърдил Решение № 108 по Протокол № 21 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия - Каолиново за определяне на резултатите от изборите за общински съветници в Община Каолиново в местни избори 2019г.

Съдебният акт подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният текст на съдебното решение е поместен на сайта на съда.