Административен съд Шумен потвърди Решение №240-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия - Шумен за определяне на резултатите от изборите за общински съветници в Община Шумен

Със свое решение по административно дело № 528/2019г. състав на Административен съд Шумен е възприел за неоснователни жалбите на Н. П. С. - водач на листата за общински съветници от ПП НФСБ, З. Т. З. - кандидат за общински съветник от листата за общински съветници на ПП НФСБ, Р. В. Г. - кандидат за общински съветник от листата за общински съветници на ПП НФСБ, П. Х. И. - кандидат за общински съветник от листата за общински съветници на ПП НФСБ и оспорването, инициирано от ПП „Воля“.

Във връзка с релевирания и в двете жалби основен довод досежно неправилно отчитане на действителни и недействителни гласове в избора за общински съветници в община Шумен по делото бе допусната и назначена от съда съдебна експертиза със задачи на вещите лица, на база прил. по делото документация, касаеща избора на общински съветници в община Шумен, както и след извършване оглед в присъствието на страните по делото на действителните и недействителните бюлетини само в секциите, чиито протоколи на СИК са оспорени от жалбоподателите, да дадат заключение, от което да видно, има ли действителни бюлетини в обема на отчетените като недействителни в тези избирателни секции, да  извърши аналогична проверка по отношение на недействителните бюлетини и при констатиране на действителни бюлетини, отчетени като недействителни и обратното, да дадат заключение дали това ще се отрази върху изборния резултат и как в частност на участието на  ПП“НФСБ“ и ПП“Воля“ в избора за общински съветници в община  Шумен.

Съдебната експертиза /СЕ/ е установила отчетени в процесните протоколи на 97 избирателни секции недействителни гласове /бюлетини/ – 3802 броя. При огледа, в обема на тези недействителни бюлетини са установени общо 163 бюлетини, които според екпертизата следва да бъдат възприети за действителни, като от тях за действителни като подадени за НФСБ са 2 бюлетини.

От анализа на Протоколите на СИК и Протокола на ОИК, експертизана е установила отчетени в процесните протоколи на 97 избирателни секции действителни гласове /бюлетини/ – 22 655 броя. След оглед на действителните бюлетини в изборните книжа на процесните 97 избирателни секции, СЕ е установила в обема на тези действителни бюлетини общо 51 бюлетини, които СЕ определила като недействителн. Според отнасянето им от СИК към определени партии/коалиции експертизанта ги е разпределила по кандидатски листи, като за НФСБ една бюлетина, възприета от СИК за действителна, е определена от експертите за недействителна.

Според заключението по СЕ, установеното по-горе дава отражение върху изборния резултат за кандидатска листа №  8 на ПП „Национален фронт за спасение на България“ както следва: брой действителни гласове по протокол на ОИК – 654; брой действителни гласове от недействителните + 2; брой недействителни гласове от действителните – 1, като установени от СЕ общо действителни гласове за НФСБ възлизат на 655.

Съдебният състав е посочил, че съгласно Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници и установеното от СЕ, за разпределяне на мандатите при избора за общински съветници за гр. Шумен, в разпределението на мандати участват партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от 685. НФСБ  е получила по-малко гласове от 685 /установените от СЕ действителни гласове за ПП „НФСБ“ са 655/, поради което не следва да участва в разпределението на мандатите за общински съветници в община Шумен. Поради това съдът е приел за несъстоятелен и необоснован с оглед доказателствата по делото релевирания от оспорващите довод за отмяна на оспорваното решение, а именно, че резултатът от избора на общински съветници в община Шумен е недействителен  и несъответстващ на действителната воля на избирателите, отразена в бюлетините, която следвало да доведе до разпределение на местата в Общински съвет - Шумен, различно от приетото с решението на ОИК, при което ПП „НФСБ“ следвало да получи поне едно място за общински съветник по поредността на регистрираната листа.

За да отхвърли жалбата на Н. П. С. - водач на листата за общински съветници от ПП НФСБ, З. Т. З. - кандидат за общински съветник от листата за общински съветници на ПП НФСБ, Р. В. Г. - кандидат за общински съветник от листата за общински съветници на ПП НФСБ, П. Х. И. - кандидат за общински съветник от листата за общински съветници на ПП НФСБ, съдът е приел също, че в хода на съдебното производство не са събрани никакви доказателства в подкрепа на твърденията на оспорващите за допуснати множество фактически грешки при преброяването и отчитането валидността на вота в насока на неправилно отчитане на бюлетини като недействителни поради по-широкия ъгъл при изписване на знака „V“ и неправилно отчитане на бюлетини като недействителни поради излизане на знака извън съответното квадратче, но без да се засяга квадратчето на друга партия или коалиция.

За неоснователни и недоказани са възприети и възраженията на кандидатите за общински съветници на НФСБ, че самата процедура по преброяване и отчитане на гласовете на избирателите от страна на СИК била опорочена по начин, който прави крайния резултат от разпределението на мандатите на общинските съветници между регистрираните за участие партии и коалиции недействителен. Тези оплаквания съдът намира за несъстоятелни с мотива, че в изготвените от съответната СИК протоколи за избиране на общински съветници е отразено, че изборите са преминали в спокойна обстановка, не е имало спорове за действителността на гласовете, липсват съставени протоколи, обективиращи възникнали спорове относно действителността или недействителността на някой глас при преброяването и отчитането на гласовете на гласоподавателите, и всички членове на СИК са подписали протоколите без особено мнение и при липса на отразени спорове и възражения.

Съдът е счел за неоснователни и твърденията, поддържани от ПП „Воля“, свеждащи се до допуснати съществени нарушения на ИК, отразяващи се върху резултатите от гласуването за общински съветници в община Шумен в резултат на множество допуснати технически грешки, грешки в пресмятането и преброяването на гласовете, наличие на множество зачертавания и поправки на първоначално въведените данни в протоколите на СИК, които не са оформени в предвидения в ИК ред, непопълнена информация в нарушение на изискванията в ИК, както и че материалната доказателствена сила на протоколите бива разколебана и от обстоятелството, че при преброяване на бюлетините членовете на СИК са приели изключително голям брой на бюлетините за недействителни.

При извършения преглед на оспорените от ПП „Воля“ протоколи съдът е констатирал, че действително са налице множество зачертавания и поправки на първоначално въведените в протоколите на СИК данни, като приоритетно поправките касаят допуснати грешки при отразяване на преференциалния вот на избирателите. Почти всички поправки, с изключение на 9 протокола, от всичките проверени 97 протокола на СИК са удостоверени с поне три подписа на членове на СИК, а някои от тях и с подписите на всички членове на СИК съобразно изискванията на Изборния кодекс /ИК/, което с оглед въведеното от Кодекса изискване предаването на протоколите на СИК на ОИК да се извършва от председателя или зам. председателя, секретаря и член на СИК, предложени от различни партии и коалиции е достатъчно условие за удостоверяване валидността на извършените поправки. С оглед на това и предвид данните, отразени в протоколите, че изборният ден е преминал в нормална обстановка и в този смисъл в тях не е отразен спор между членовете на СИК, съдът е счел, че оспорените протоколи са  изготвени по предвидения в ИК ред и удостоверяват описаните в тях обстоятелства и в този смисъл същите съставляват годно доказателствено средство и не следва да бъдат изключвани от доказателствения материал по делото.

За недоказано е счетено и оспорването на протокола на ОИК – Шумен, в който са обобщени данните, съдържащи се в протоколите на секционните избирателни комисии за избиране на общински съветници в избирателните секции, сформирани на територията на Община Шумен. Съдът е формирал извод, че протоколът представлява официален удостоверителен документ, изготвен и подписани от длъжностни лица - назначени по надлежния ред с решение на ЦИК членове на  ОИК - Шумен, по установените ред и форма и съставлява доказателство за отразените в него обстоятелства, имащ обвързваща съда материална доказателствена сила.

С оглед заключението на съдебната експертиза за несъстоятелен и необоснован с оглед доказателствата по делото е счетен релевирания от ПП „Воля“ довод за отмяна на оспорваното решение, тъй като резултатът от избора на общински съветници в община Шумен е недействителен  и несъответстващ на действителната воля на избирателите, отразена в бюлетините. В изпълнение на възложените им задачи вещите лица, при преглед на отчетените действителни и недействителни бюлетини само в оспорените общо 97 избирателни секции са дали заключение, че действителните гласове, подадени за ПП „Воля“ са 678 /667 по протокол на ОИК + 11 брой действителни гласове от недействителните/. При това положение и с оглед изискванията на Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, в разпределението на мандати участват партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от 685. ПП „Воля“  е получила по-малко гласове от 685 /установените от СЕ действителни гласове за ПП“Воля“ са 678/, поради което не следва да участва в разпределението на мандатите за общински съветници в община Шумен.

Воден от тези съображения решаващият състав на Административен съд Шумен е счел депозираните жалби за неоснователни и е потвърдил Решение №240-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Шумен, за определяне на резултатите от изборите за общински съветници в Община Шумен.

Решението на съда подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният текст на съдебния акт е наличен в сайта на съда.