Съдът отхвърли оспорването на областния управител на област Шумен на решението на Общински съвет – Шумен, с което е дадено съгласие за отпускане на сумата 14 000 лева на „Скаутски клуб Мадарски конник“

 

Административно дело № 383/2019г. е образувано по оспорване от областния управител на област Шумен на Решение №1129/25.07.2019г. по Протокол № 48 на Общински съвет– Шумен. С атакуваното Решение по т.1 е било прието повторно предходно Решение №1108 по Протокол №47/27.06.2019г., върнато за ново обсъждане със Заповед №РД-15-84/08.07.2019г. на Областния управител за съгласие за отпускане на сумата 14 000лв. на „Скаутски клуб Мадарски конник“, а с т.2 е прието, че в случай на обжалване от страна на Областния управител, председателят на Общинския съвет следва да уведоми незабавно членовете на постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред“.

За да отхвърли инициираното оспорване, съдебният състав е констатирал, че процесното решение е взето в предвидената форма, при наличие на фактическите мотиви за постановяване му и при спазване на нормативните изисквания за кворум, мнозинство и поименно гласуване - приемането е осъществено с участието на необходимия брой от избраните 41 общински съветници, с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

По отношение на изложеното в оспорването на Областния управител, съдът е посочил, че то е насочено срещу административен акт, с който се извършва изменение на годишния общински бюджет на Община Шумен за 2019 година за финансиране на младежки дейности и спорт по отношение на разходната му част и е взето в изпълнение на нормативно предоставено на този орган правомощие от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съдът е посочил още, че доколкото компетентността на Общински съвет - Шумен да приема промени в бюджета на общината за текущата година е в обхвата на дискреционната му власт, въпросът за необходимостта на приетото с решението отпускане на средства е извън обхвата на съдебния контрол. Правомощието на общинския съвет като орган на местно самоуправление да взема решения от този вид е израз на оперативна самостоятелност и оспореното решение представлява упражнена законово регламентирана компетентност, в която съдът не може да се намесва по същество. В производството по оспорване на решението на общинския съвет могат да бъдат контролирани от съда само онези от изискванията за законосъобразност на този акт, свързани с процедурните правила по съставяне и внасяне на проекта, обсъждането, приемането му, както и императивните законови изисквания за съдържанието му, които в случая са били спазени и не са налице сочените основания за отмяна.

По тези съображения депозираната жалба е била възприета за неоснователна и е отхвърлена.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният текст на съдебния акт е поместен на сайта на съда.