Административен съд Шумен потвърди Решение № 130-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия - Велики Преслав, относно избиране на общински съветници в Община Велики Преслав, в обжалваната му част по т.V, в частта, с която се обявява разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати и се подреждат кандидатите на Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" и по т.VI, в частта, отнасяща се до избраните общински съветници от Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ".

Съдебното производство по административно дело № 526/2019г. е образувано по жалба на Н.М.Н., в качеството му на кандидат за общински съветник от листата на КП „БСП за България“. С определение на съда към делото е присъединена и жалбата на Е.М.Е., кандидат за общински съветник от листата на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, с която се оспорва Решение № 130-МИ от 28.10.2019г. на ОИК- Велики Преслав, в частта му по т. V, в частта, с която се обявява разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати и се подреждат кандидатите на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и по т.VI, в частта, отнасяща се до избраните общински съветници от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. В хода на съдебното производство оспорващият Н.М.Н. е оттеглил жалбата си, поради което производството е прекратено в тази му част.

За да отхвърли оспорването, инициирано от Е.М.Е., съдебният състав е приел, че атакуваното решение в оспорената му част е издадено на база протокол на ОИК - Велики Преслав, в който са обобщени данните, съдържащи се в протоколите на секционните избирателни комисии за избиране на общински съветници в избирателните секции, сформирани на територията на Община Велики Преслав - общо 23 броя. Протоколите на СИК представляват официални удостоверителни документи, които имат обвързваща съда материална доказателствена сила и Е.М.Е. не се е възползвал от правото си да оспори тяхната истинност. Освен това, при прегледа на секционните протоколи съдът е заключил, че те са изготвени по предвидения в ИК ред и удостоверяват по безспорен начин описаните в тях обстоятелства, в т.ч., че въз основа на общо подадените 961 действителни гласове за Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" при общинска избирателна квота от 261 гласове /в които части решението на ОИК не е обжалвано от оспорващия/, посочената коалиция е получила 4 от общо 17-те мандати в Общински съвет - гр. Велики Преслав, както и, че по отношение на Е.Е. с № 113 са подадени общо 20 преференциални гласове.  

Съдебният състав е счел също, че в хода на съдебното производство не са събрани никакви доказателства в подкрепа на твърденията на оспорващия за допуснати множество фактически грешки при преброяването и отчитането валидността на вота в насока правилността на отбелязване върху бюлетините на знаците "Х" и "V" и по-конкретно на преференциалния вот за кандидатурата на жалбоподателя.

Съдът не е споделил и твърдението на Е.Е., че има бюлетини за Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, които неправилно са обявени за недействителни. Решаващият състав на съда е констатирал, че видно от протокола на ОИК - Велики Преслав за избор на общински съветници, недействителните бюлетини за посочената коалиция на територията на цялата община са общо 10, при което дори и всичките 10 бюлетини да са били валидни и във всичките да е била отразена преференция за кандидат с № 113 /Е.Е./, общият брой на подадените за него гласове би станал 30, което е пречка за избора му за общински съветник въз основа на преференциалния вот, тъй като предпочитанията за даден кандидат, определени въз основа на Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от ИК биха били валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа – в случая предпочитанията за даден кандидат биха били валидни при положение, че е получил най-малко 68 гласа.

Не е уважено и искането на Е. за повторно преброяване на всички бюлетини, в т.ч. и недействителните. В мотивите си съдът е посочил, че производството е контролно – отменително и в него съдът не извършва проверка по същество, посредством повтаряне механизмите на изборния процес, за да прецени законосъобразността на взетото решение от ОИК за обявяване на изборния резултат, поради което същият не следва да извършва ново преброяване на бюлетините лично или чрез експертиза. Преброяването и отчитането на бюлетините се извършва единствено и само от секционните избирателни комисии по предвидения в закона начин.

По тези съображения жалбата на Е.Е. е възприета за неоснователна и съдът е потвърдил оспорения от него административен акт на ОИК – Велики Преслав.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният текст на съдебния акт е поместен в сайта на съда.