Административен съд Шумен откри производство по оспорване истинността и съдържанието на протоколи на секционни изборни комисии и на Протокол № 31 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия - Шумен

 

На 13.11.2019г. Административен съд Шумен постави за разглеждане дело № 528/2019г. в присъствието на оспорващата Н.П.С., оспорващия З.Т.З., ответната страна Общинска избирателна комисия – Шумен и четири от конституираните в качеството им на заинтересовани страни лица.

В хода на производството съдът е счел, че са налице основания за откриване на производство по оспорване истинността и съдържанието на 97 протоколи на секционни изборни комисии /изрично индивидуализирани в изготвения протокол от съдебното заседание/ и по оспорване истинността и съдържанието на Протокола на Общинска избирателна комисия № 31 от 28.10.2019г. В тази връзка и с оглед депозираното от ПП „Воля“ доказателствено искане за извършване на оглед на действителни и недействителни бюлетини за преценка правилното им отчитане, съдебният състав е назначил тройна съдебна експертиза, със задача на вещите лица, на база приложената по делото документация, след запознаване с цялата изборна документация, касаеща избора на общински съветници в община Шумен, както и след извършване оглед на бюлетините в присъствието на страните по делото, в това число и на заинтересованите такива, да даде заключение има ли има ли действителни бюлетини в обема на отчетените като недействителни в тези избирателни секции, да се извърши аналогична проверка по отношение на недействителните бюлетини и при констатиране на действителни бюлетини, отчетени като недействителни и обратното, вещите лица да дадат заключение дали това ще се отрази върху изборния резултат и как в частност на участието на „НФСБ“ и ПП „Воля“ в изборите за общински съветници.

Съдът не уважи исканията по двете жалби за допускане на повторно ръчно преброяване на бюлетините от секциите на СИК, чийто протоколи по съдържание са оспорени, както и искането на ПП „Воля“ за допускане и назначаване на съдебно-математическа експертиза, която на практика да извърши повторно преброяване на бюлетините. За да отхвърли тези претенции решаващият състав е посочил, че съобразно разпоредбите на Изборния кодекс и трайната практика на Върховния административен съд и на Конституционния съд, ръчно преброяване на бюлетините може да се извършва, единствено и само в секционните избирателни комисии, с оглед на което това не може да бъде основание за назначаване на съдебно-математическа експертиза за повторно преброяване на същите, както и за отправяне на искане за повторно ръчно преброяване на бюлетините. Евентуално повторно ръчно преброяване, може да бъде допуснато единствено и само по отношение на конкретни секции, в които към протоколите на СИК и в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс / чл. 438, ал. 3/, са налице съставени отделни самостоятелни протоколи, касателно спор за действителност или недействителност на бюлетини, във връзка с който спор е взето решение от членовете на СИК, описано в нарочно съставен за целта протокол, който да бъде приложен към протоколите на СИК. Към нито един от оспорените протоколи на СИК не са приложени и липсват протоколи, съставени по реда на чл. 438, ал. 3 от ИК, обективиращи решение на СИК, във връзка с възникнали спорове, относно действителност или недействителност на някои от гласовете, поради което исканията не са уважени.

Съдът е отхвърлил като неоснователно искането по жалбата на Н.П.С., З.Т.З., Р.В.Г. и П.Х. за откриване на производство по оспорване истинността и съдържанието на всички останали протоколи на СИК, с изключение на Протокол № 118 и на Протоколи с № 125 и № 127 и искането по жалбата на ПП Воля за откриване на производство по оспорване истинността и съдържанието на протоколи на СИК с № 273000012, № 273000039, № 273000080, № 273000081, № 273000093, № 273000095, № 273000096, № 273000100, № 273000107, № 273000110, № 273000111, № 273000116, № 273000120, № 273000122.

Делото е насрочено за 22.11.2019 г. от 13.00 часа.

Пълният текст на протокола от съдебното заседание е наличен в сайта на съда.