Административен съд Шумен отхвърли искането на Коалиция „БСП за България“ за спиране изпълнението на решение на Общинска избирателна комисия – Шумен, с което е обявен за избран за кмет на община Шумен Л.Д.Х., издигнат от ПП „Герб“

Пред Административен съд Шумен Коалиция „БСП за България“ е оспорила Решение № 294/03.11.2019г. на ОИК – Шумен, с което е обявен за избран за кмет на община Шумен Л.Д.Х., издигнат от ПП „Герб“, по повод на което е образувано административно дело № 549/2019г.

Съдебният състав е посочил, че решението на ОИК е административен акт, чието оспорване по съдебен ред не спира изпълнението му и по силата на Изборния кодекс актът подлежи на предварително изпълнение. Съдът е приел, че, за да бъде уважено искането за спиране на изпълнението, молителят следва да докаже, че то би му причинило значителна или трудно поправима вреда, и сериозно би засегнало негови права и законни интереси, равни или противопоставими на защитените с допуснатото предварително изпълнение.

Съобразявайки изложеното в жалбата, решаващият състав е счел, че в нея не се сочат конкретни факти и основания, съобразно посочените законови критерии за спиране изпълнението на акта и при липсата на посочени аргументи за вреди, които могат да настъпят от предварителното изпълнение, не е налице обезпечителна нужда за жалбоподателя. В мотивите си съдът посочва още, че в жалбата и обективираното в нея искане за спиране изпълнението на решението на ОИК не се установява интерес, който по степен на важност да е противопоставим на обществения интерес, защитен от законодателя с допуснатото предварително изпълнение. Наред с това, съдът намира, че неосъществяването на предварителното изпълнение на атакуваното решение би накърнило обществените интереси, тъй като се касае за проведен избор за конституиране на териториален орган на местна власт, какъвто е кметът на общината. Ето защо предварителното изпълнение на оспорения пред съда административен акт несъмнено е в обществен интерес.

По тези съображения искането на Коалиция „БСП за България“ за спиране изпълнението на решението на ОИК – Шумен е възприето за неоснователно и недоказано, и е отхвърлено.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.