Административен съд Шумен прекрати изборни дела, образувани по жалби на ПП „Атака“ и на ПП „Български Социалдемократи“ срещу Решение за избор на общински съветници в Общински съвет Шумен и срещу Решение за избор на кмет на Община Шумен

 

В Административен съд Шумен е образувано административно дело № 545/2019г. по подадена жалба от Т.А.Х., кандидат за кмет на кметство с. Тодор Икономово, Община Каолиново срещу Решение № 132 по Протокол № 25 от 03.11.2019г. на Общинска избирателна комисия  Каолиново, с което е обявен избран за кмет на кметство с. Т. Икономово Ш.И.И.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.11.2019г. от 14.00 часа.

Административно дело № 538/2019г. е образувано по жалба на упълномощен представител на ПП „Атака“ инж. Д.Р.Ч. срещу Решение на ОИК Шумен за избор на кмет на Община Шумен. При проверка допустимостта на оспорването съдът е констатирал, че са налице редица нередовности по жалбата, поради което с определение от 05.11.2019г. е оставил същата без движение, като е дал конкретни указания за тяхното отстраняване в еднодневен срок, считано от датата на уведомяването. Съдебният състав е констатирал, че в указания срок същите не са отстранени, което е предопределило извод за недопустимост на производството. За да остави жалбата без разглеждане, решаващият състав е заключил също, че с депозираната жалба се оспорва Решението на ОИК Шумен, с което се определят кандидатите, допуснати до участие във втория тур на местни избори за кмет на община Шумен, което не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на съдебен контрол.

Предмет на административно дело № 542/2019г. е оспорването на Решение за избор на общински съветници в Общински съвет - Шумен. Производството е инициирано от Д.Р.Ч., представляващ политическа партия „Атака“. С определение от 05.11.2019г. депозираната жалба е оставена без движение, с указание към оспорващия в 1-дневен срок от съобщаването на определението, да изправи констатираните нередовности, като посочи надлежно оспорвания административен акт, да заяви в какво се състои незаконосъобразността на акта и да конкретизира искането си до съда, както и да представи доказателства за наличието на представителна  власт за оспорване пред съд на обжалвания административен акт. Това не е било сторено, поради което съдът е приел, че производството следва да бъде прекратено, а жалбата бъде оставена без разглеждане.

Пред Административен съд Шумен е депозирана и жалба от Р.С.Р., представляващ политическа партия „Български Социалдемократи“, с която се оспорва Решение за избор на общински съветници в Общински съвет Шумен от 27.10.2019г., за което е образувано административно дело № 543/2019г. С определение на съда депозираната жалба е оставена без движение, с указание към оспорващия в 1-дневен срок от съобщаването на определението, да изправи констатираните нередовности. В указания срок съдебният състав е констатирал, че не са отстранени всички установени нередовности, поради което е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото.

Постановените прекратителни определения не са окончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.