Административен съд Шумен прекрати производствата по изборни дела, инициирани по жалби на Политическа партия „Български социалдемократи“ и от името на Политическа партия „Атака“

 

Със свои определения от 06.11.2019г., постановени по административни дела № 530/2019г. и № 531/2019г., Административен съд Шумен остави без разглеждане жалбите, депозирани от Д.Р.Ч., представляващ политическа партия „Атака“ и прекрати производствата по делата.

Предмет на дело № 530/2019г. е Решение 257/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия  – Шумен, с което е насрочен втори тур на изборите за кмет на Община Шумен за 03.11.2019г. и са допуснати до участие в този втори тур Л. Д. Хр., издигнат от ПП „Герб“ и В. Д. В., издигнат от ПП „БСП За България“. Съдебният състав е заключил, че жалбата на Д.Р.Ч. се явява процесуално недопустима, тъй като по смисъла на Изборния кодекс на обжалване подлежи единствено решението за обявяване на резултатите от гласуването за кметове, при което има избран кмет, а решенията на общинските избирателни комисии, с които само се определят кандидатите, допуснати до участие във втория тур, каквото се оспорва от Д.Р.Ч., имат междинен характер и не подлежат на самостоятелен съдебен контрол.

Административно дело № 531/2019г. е било образувано по жалба на Д.Р.Ч., представляващ политическа партия „Атака“ срещу Решение № 240/29.10.2019год. на ОИК - Шумен за избор на общински съветници в Община Шумен. Със свое определение от 04.11.2019г. съдебният състав е оставил дал указания на жалбоподателя, незабавно, но не по-късно от изтичането на 1-дневен срок от съобщаването на определението, да изправи нередовностите, като обозначи оспорвания административен акт, да заяви в какво се състои незаконосъобразността на акта и да конкретизира искането си до съда, да представи доказателства за наличието на представителна  власт за оспорване пред съд на обжалвания административен акт, както и да представи доказателства за наличието на правен интерес от оспорването и 41 бр.преписи от жалбата и приложенията към нея за новоизбраните 41 общински съветници в Община Шумен. На 05.11.2019год. от оспорващия инж. Д. Ч. е депозирано допълнение към жалбата, като според съда, жалбоподателят е отстранил само част от констатираните нередовност и не е приложил доказателство, удостоверяващо наличието на изрична представителна власт за оспорване пред съд на обжалвания административен акт от името на ПП „Атака“. Поради това съдът е приел, че оспорващият инж. Д.Ч. не е активно легитимиран да обжалва избора на общински съветници в качеството си на упълномощен представител на ПП „Атака“. Съдът е установил също, че жалбоподателят не е прецизирал искането си до съда, както и че не представени преписи от жалбата, допълнението и приложенията към нея за новоизбраните 41 общински съветници.

Административен съд Шумен остави без разглеждане и жалбата на Политическа партия „Български социалдемократи“ с искане за оспорване на верността на протоколи на СИК - с. Мадара за избора на Кмет на Община Шумен и  на общински съветници от Общински съвет Шумен и за ново преброяване на резултатите в присъствието на всички заинтересовани участници в изборите. За да прекрати производството по административно дело № 540/2019г., съдебният състав е заключил, че Изборният кодекс /ИК/ не предвижда възможност за самостоятелно оспорване верността на протоколи и искане за ново преброяване на резултати от избори е недопустимо за разглеждане, като на съдебен контрол съобразно правилото на чл. 459, ал. 1 от ИК подлежат решенията на ОИК за определяне на резултатите от изборите, което не е предмет на депозираната жалба.

Постановените определения не са окончателни и могат да бъдат оспорени пред Върховния административен съд на Република България.