Административен съд Шумен отхвърли жалбата на Х.А.А. срещу Решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с което спрямо него е установен конфликт на интереси

 

Производството по административно дело № 356/2019г. е инициирано по жалба Х.А.А. срещу Решение № РС-12953-18-025 от 24.04.2019г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с което е установен конфликт на интереси по отношение на Х. А., в качеството му на директор на Териториално поделение Държавно горско стопанство „В.“ и са му наложени глоби и отнемане на незаконно придобито имущество.

При извършената проверка на приетите за установени от административния орган факти, въз основа на приложените по делото доказателства, съдът е приел, че правните изводи, направени от органа, напълно съответстват на установените обстоятелства. За да отхвърли жалбата на Х. А. съдебният състав констатирал, че в нарушение на императивните правила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество / ЗПКОНПИ /, А. е издал Заповед № 16 от 09.02.2018г. за определяне на „Е.“ ЕООД за изпълнител на дейността за ползване на дървесина от „Обект № 1809 с подотдел 75 „б“; сключил Договор № 11/19.02.2018г. с „Е.“ ЕООД за ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в общински горски територии - държавна и общинска собственост; предоставил съгласие за прекратяване на договор № 11/19.02.2018г. с писмо рег. № 167/07.03.2018г.; издал Позволително за сеч № 0421221 в частен интерес на свързано с него лице; подписал Протокол за освидетелстване на сечище № 0404138/08.03.2018г. в частен интерес на свързано с него лице; е издал Заповед №17/09.02.2018г. в частен интерес на свързано с него лице, с която директорът на ДГС В. е определил „Е.“ ЕООД за изпълнител на дейността за ползване на дървесина от «Обект 1810 с подотдели 77«а», 77«в», 77«д», 53«б», 53«в», 53«к», 54«а»; е сключил договор № 12/19.02.2018г. с „Е.“ ЕООД в частен интерес на свързано с него лице; е предоставил с писмо рег.№ 168/07.03.2018г. съгласие за прекратяване на договор № 12/19.02.2018г.; издал Позволителни за сеч с № 0421237, № 0421238 и № 0421240 в частен интерес на свързано с него лице; е подписал Протоколи за освидетелстване на сечище с № 0404131, № 0404132,№ 0404133, № 0404134, № 0404135, № 0404136 и № 0404137 в частен интерес на свързано с него лице.

Съдебният състав е посочил, че за съставомерността на всяко едно от деянията е достатъчно да е налице формално нарушение на изискванията на закона, водещо до съмнение в начина, по който се осъществяват съответните публични длъжности. В конкретния случай законовите предпоставки по ЗПКОНПИ са безспорно установени, като без значение е обстоятелството дали съществуващият частен интерес реално е повлиял при упражняването на правомощията на съответното лице. Законодателят е преценил, че дори само възможността съществуващият частен интерес да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията, води до състояние, което е обществено укоримо и като такова не следва да бъде допускано. Наред с това в ЗПКОНПИ не се поставя изискване облагата да реализирана, да е незаконна или да е в резултат на неправомерно упражняване на правомощия или задължения от страна на лицето заемащо публична длъжност.

Воден от тези съображения съдът извел решаващия си извод, че установените от комисията нарушения налагат реализиране на предвидените санкционни последици, наложени при преценка характера и тежестта на нарушението, както и постановеното отнемане на възнаграждението, получено от деянието, породило конфликт на интереси.

Решението на Административен съд Шумен подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният текст на съдебния акт е наличен на сайта на съда.

 

 

 

.