„Брамас - 96" АД оспорва мълчалив отказ на официален ветеринарен лекар при ОДБХ – гр. Шумен

 

Административен съд – Шумен е сезиран с жалба от „Брамас - 96" АД, с която се оспорва мълчаливия отказ на официален ветеринарен лекар /ОВЛ/ при ОДБХ – гр. Шумен за отмяна на Разпореждане за спиране на част или цялата дейност в обект № 1/04.05.2018г., издадено от главен инспектор ОВЛ в отдел ЗЖ към ОДБХ - гр. Шумен, в частта му за спиране на дейността в обект Екарисаж с рег. № BG2797001 за обезвреждане на странични животински продукти от категория 1 и 2.

Жалбоподателят счита, че разпореждането следва да бъде отменено в тази му част, тъй като контролните органи са установили при последваща проверка, че нарушенията, описани в него и дали основание за спиране на дейността в обекта са изцяло отстранени. Сочи се още, че „Брамас - 96“ АД е сключило и договор с „Холсим България“ АД за оползотворяване на месокостното брашно, произведено в екарисажа при преработката на СЖП категория 1 и 2 и не е налице риск за общественото здраве и здравето на животните.

Поради това на 07.06.2019г. дружеството е депозирало заявление за отмяна на разпореждането за спиране на дейността относно обект Екарисаж № BG27970001, по което официалният ветеринарен лекар не се е произнесъл. Липсата на изрично постановен акт „Брамас - 96“ АД възприема за незаконосъобразен мълчалив отказ и отправя искане за отмяната му.

По повод на оспорването Административен съд Шумен образува дело №337/2019г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.10.2019г. от 09.30 часа.