Административен съд Шумен не уважи жалбата на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, депозирана срещу Акт за установяване на публично държавно вземане на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна  

 

Със свое решение, постановено по административно дело №109/2019г., състав на Административен съд Шумен отхвърли като неоснователно оспорването на Акт за установяване на публично държавно вземане на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна, с който органът е установил, че „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД дължи сума в размер на 160 476,08 лева, явяваща се непогасен остатък от такса за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“, за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г.

В мотивите си съдът е приел, че общото количество отнет воден обем от „ВиК – Шумен“ ООД за 2016г. е определен съобразно нормативните изисквания в тази насока, с измервателни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, а дължимата от дружеството годишна такса е правилно изчислена в размер на 506 496,88 лева. Установено е и частично погасяване на задължението, поради което съдебният състав е счел, че към датата на издаване на оспорения акт дължимият остатък от таксата за 2016г. е в размер на 160 476,08 лева. По тези съображения решаващият състав на Административен съд Шумен е приел атакувания административен акт за правилен и законосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.

Пълният текст на Решение № 115/20.06.2019г., постановено по АД № 109/2019г. е наличен на сайта на съда.