Административен съд – Шумен отхвърли жалбата на Община Нови пазар, с която бе оспорено решение на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“ за налагане на финансова корекция в размер на 14 845,80 лв.

 

В резултат на извършена проверка Заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството е установил нарушения при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, гр. Нови пазар, община Нови пазар, ул. Плиска № 84“, в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - ІІ“, финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“, поради което е издал обжалваното решение за налагане на финансова корекция.

За да постанови съдебния си акт съдът е приел, че са налице законовите предпоставки за налагане на корекцията, обоснована от административния орган с констатации за допуснати нередности при утвърждаване на Методика за определяне на комплексната оценка на офертите и с нарушение на правилата за допускане на участник. Посочено е още, че процесната обществена поръчка съдържа незаконосъобразна методика, тъй като не съдържа точни указания за определяне на оценката по показателите, не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, и не дава възможност да бъдат сравнени, и оценени обективно техническите предложения в офертите.

По тези съображения съдът със свое решение, постановено по административно дело № 50/2019г., отхвърля жалбата на Община Нови пазар.

Съдебното решение подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Пълният му текст е наличен на сайта на Административен съд – Шумен.