Административен съд Шумен отхвърли жалбата на Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД срещу Акт за установяване на публично държавно вземане на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна

 

 

 

С оспорения Акт за установяване на публично държавно вземане № 3/19.02.2019г. на Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна е приел, че „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД дължи сума в размер на 485 489.72 лева, представляваща такса за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“, предоставено по силата на разрешителни за водовземане на Министъра на околната среда и водите /ОСВ. С разрешенията на „ВиК“ е предоставено правото на водоползване за питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен, община Шумен, гр. Велики Преслав, с. Драгоево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Златар, с. Суха река, община Велики Преслав.

 

Съдът е възприел жалбата за неоснователна и недоказана, отхвърляйки твърденията на дружеството за допуснати нарушения на процедурата по издаване на акта и за неизправност на измервателните уреди. Съдебният състав е посочил още, че представляващият дружеството лично е декларирал количествата с декларация от 26.01.2018г. и доклад от 14.03.2018г., в който освен отнети водни количества е посочена и дължимата сума в размер на 485 489.72 лв. По тези съображения решаващият състав на Административен съд Шумен е приел атакувания административен акт за правилен и законосъобразен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.

 

Пълният текст на Решение № 95/05.06.2019г., постановено по АД № 110/2019г. е наличен на сайта на съда.