Предмет на оспорване в хода на административно дело № 47/2019г. по описа на Административен съд – Шумен е Решение за налагане на финансова корекция № РД-02-36-1609/14.12.2018г. на  Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“, с което на Община Шумен е определена финансова корекция от 10% от допустимите разходи по договор №  BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-1/15.05.2017г. в размер на 18 259,20 лв.

 Административният акт е издаден в резултат на извършена проверка по сигнал във връзка с проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на консултантска услуга за организация и управление на проекти, включени в Инвестиционна програма на община Шумен по Ос 1 на ОПРР 2014-2020г.“, открита с Решение № ЗОП 35-01 от 05.08.2016г., финансирана с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG16RFOP001-1.014-0002-C01.

 Съдебният състав е приел, че утвърдената от възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите противоречи на съответните правила от Закона за обществените поръчки. Съдът е посочил, че в методиката не се съдържа достатъчно информацията за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката показател „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, поради което избраният показател не дава възможност за оценка на нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта и да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите, а именно: Техническото предложение следва задължително да включва „Методология за изпълнение на поръчката“, „Организационна структура и разпределение на експертния състав“ и „Предложен линеен график и разпределение на експертния състав“.

 Решаващият състав установил още, че са допуснати нарушения и при избора на изпълнителя, с оглед изчисления му коефициент на обща ликвидност. Възложителят е определил, като минимално изискуемо ниво за всеки участник постигнати за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Коефициент на обща ликвидност, изчисляван като съотношение между текущите активи към текущите задължения по-голям от 1,5 за всяка една от посочените години. След извършено изчисление е установено, че участникът определен за изпълнител, „Рила консулта“ ЕООД, не отговаря на поставения критерий за подбор по отношение на икономическото и финансово състояние, доколкото коефициентът му на обща ликвидност е 0,64 към 31.12.2015г.

 По тези съображения съдът със свое решение, постановено по административно дело № 47/2019г., отхвърлил жалбата на Община Шумен.

 Постановеното решение подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

 

Пълният текст на съдебното решение е наличен на сайта на Административен съд – Шумен.