С обжалваното Решение на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, на Община Шумен е наложена финансова корекция по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, с обект „Извършване на строително-монтажни работи в СОУ „Трайко Симеонов“, при реализация на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен“,  представляваща 10% от допустимите разходи по Договор за СМР №ЗОП 17-05/01.03.2018 г., BG16RFOP001-1.014-0002-C01-S-4. в размер на 418 529,94 лв.

 В хода на протеклото съдебно производство съдът установил, че възложителят е допуснал нарушенията във връзка с проведената открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, описани в обжалваното решение, тъй като утвърдената методика не позволява да се определи офертата, предлагаща оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. Установено е също, че липсва възможност да бъдат сравнени и обективно оценени техническите предложения в офертите и участниците не разполагат с достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по качествени показатели, които са количествено неопределими, т.е. налице е обосновано и доказано нарушение на принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност. Липсата на обективни оценъчни критерии определя избрания подход за класиране по показателя като неясен, при това с невъзможност субективния показател да бъде преодолян с експертизата на членовете на комисията. Въвеждането на методика за оценка в отклонение от допустимите по смисъла на ЗОП показатели води до пряко ограничаване кръга на потенциалните участници и това несъмнено създава условия за неравно третиране на участниците в процедурата.

 Съдът констатирал също, че незаконосъобразно комисията е отстранила участника „Автомагистрали Черно море“ АД с мотива, че от представените документи за четирима основни експерти – „Ръководител проект“, „Технически ръководител“, „Експерт ЗБУТ“ и „Експерт контрол на качеството“ не може да се установи по категоричен начин професионалния опит на лицата в определена сфера на дейност за точно определен период от време. Противно на това, съдебният състав е посочил, че от приложената тръжна документация от отстранения участък в процедурата се установява, че за четирите експертни длъжности за конкретните лица са представени автобиографии и удостоверения за добро изпълнение, с които участникът е доказал общия и специфичен опит на тези експерти. При това положение и доколкото в условията за участие в обявената обществена поръчка не са посочени изрично вида и характера на тези документи, комисията е следвало да допусне отстранения участник, тъй като представените документи съдържат необходимата информация за професионална компетентност на експертите.

 Воден от тези съображения решаващият състав на Административен съд – Шумен със свое решение от 30.04.2019г., постановено по административно дело № 24/2019г. по описа на съда отхвърлил жалбата на Община Шумен.

 Постановеното решение подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

 

 Пълният текст на съдебното решение е наличен на сайта на Административен съд – Шумен.