Административен съд – Шумен образува административно дело № 109/2019г. по описа на съда с предмет оспорване на Акт за установяване на публично държавно вземане № 2/19.02.2019г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна, с който органът е установил, че „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД дължи сума в размер на 160 476,08 лева, явяваща се непогасен остатък от такса за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“, за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. Таксата е изчислена съобразно изискванията на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, при единичен размер на таксата от 0,02 лв./куб.м. /за „питейно-битово водоснабдяване“/, за ползвани 25 324 844 куб.м. водни количества, възлизаща в общ размер на 506 496,88 лева, частично погасена с плащания в общ размер на 346 020,80 лв. 

Административният орган е посочил, че до дружеството е било изпратено уведомително писмо за дължимата такса за 2016г. с указан срок за плащане 31.03.2017г. В предоставения на дружеството срок не е постъпило плащане за погасяване на задължението, поради което до него е изпратена покана за доброволно изпълнение от 05.12.2017г. за сумата от 506 496,88 лева. С оглед липсата на постъпило плащане в указания срок, от страна на БДЧР е изпратено уведомление до „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за започване на производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане за дължимата такта по издаденото разрешително. След получаване на уведомлението от страна на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД са извършвани ежемесечни частични плащания за погасяването на задължението, като последното извършено е от дата 17.01.2019г. При това положение Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна е приел, че към датата на съставяне на акта за установяване на публично държавно вземане остатъкът от задължението на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД възлиза на 160 476,08 лева и се явява дължим ведно със законната лихва, считано от 01.04.2017г.

Така постановеният акт е обжалван от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД пред Административен съд – гр. Шумен. В депозираната жалба се излагат доводи, че административният орган не е приложил убедителни доказателства за отнетите водни количества от язовир „Тича“ и съответстващата им дължима парична сума.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.04.2019г. от 10.00 часа.