І. Брой дела за разглеждане.

Общият брой дела за разглеждане през 2018 г. в Шуменския административен съд е 820 бр., от които 703 броя са приключени към 31.12.2018 г.

През отчетния период новообразуваните дела са 720 бр., в това число 415 бр. първоинстанционни и 305 бр. касационни административни дела.

При сравнителен анализ с предходните периоди по видове дела, се констатира следното:

Налице е увеличение на броя на постъпилите делата по ЗДОИ, съответно 6 бр. през 2017 г. и 11 бр. през 2018 г.

Увеличен е и броят на делата, образувани по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и по Закона за подпомагане на земеделския производител, както следва 11 бр. през 2017 г. и 19 бр. през 2018 г.

С изменение на разпоредбата на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – в сила от 18.09.2018 г., производствата, свързани с жалби срещу актове и действия по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол от органите по приходите, са подсъдни вече на административния съд, в чийто съдебен район е постояният адрес или седалището на жалбоподателя. Това законодателно изменение съществено увеличи обема на работа на Административен съд Шумен, като за отчетния период в съда са постъпили и образувани общо 24 броя дела по ДОПК, като от тях 12 броя са жалби срещу ревизионни актове.

Не може да не се отличи броят на делата, свързани с оспорването на подзаконовите нормативни актове, издавани от общинските съвети, които съгласно чл.191, ал.2 от АПК са подсъдни на административните съдилища. През отчетната година са разгледани 46 бр. дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове.

По отношение на броя на останалите дела следва да се отчете, че няма сериозни изменения в техния брой през изминалите три години.

Шуменският административен съд е разгледал общо 339 касационни административно наказателни дела. От тях 236 дела са разгледани по касационни жалби срещу решения на Районен съд – Шумен; 48 дела – по жалби срещу решения на Районен съд – Нови пазар, 41 дела – по жалби срещу решения на Районен съд – Велики Преслав, Районен съд – Разград – 2 бр. и Районен съд – Омуртаг – 2 бр.

За сравнение с 2017 г., през отчетната 2018 година се наблюдава тенденция към увеличаване постъплението на първоинстанционни дела.

ІІ. Брой свършени дела.

През 2018 година са свършени общо 703 дела. От тях 91% са приключили в тримесечен срок, считано от постъпване на жалбата в съда до постановяване на съдебния акт, с който делото приключва пред настоящата инстанция. Всички съдебни актове са постановени в рамките на законоустановения едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Шуменският административен съд приключи 86% от общия брой дела за разглеждане през 2018 г.

ІІІ. Касационен контрол.

Показател за работата на Административен съд – Шумен е и осъществения инстанционен контрол върху актовете на съда от ВАС на Република България.

През 2018 г. са върнати 112 дела. От тях оставени в сила 91 съдебни актове, отменени са 21 бр. съдебни актове. Или от върнатите актове 82 % са оставени в сила и 18 % са отменени.

Основна причина за отмяна на постановените съдебни актове са нарушения на материалния закон.

От подлежащите на обжалване съдебни актове – 277 за 2018 година, са обжалвани 131. Или в процентно съотношение 47% са обжалваните съдебни актове.

Общите изводи, които се основават на изложените данни относно резултатите от касационното обжалване, са за много добро качество на съдебните актове.

ІV. Общо - организационна дейност.

Извън правораздавателната дейност, акцентът отново е поставен върху организирането и провеждането на събития, свързани с утвърждаването образа на съда като институция, която гарантира върховенството на закона.

По установена традиция и през 2018 г. Административен съд – гр. Шумен проведе „Ден на отворените врати“, на който всички посетители бяха запознати с устройството на съда, с принципите на неговото функциониране, с видовете спорове, които се разглеждат в съда и с движението на делата.

И през изминалата учебна 2017/2018 г. Административен съд – гр. Шумен взе участие в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, партнирайки си с Природоматематическата гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

През 2018 година Административен съд - Шумен, проведе семинар по Проект за провеждане на обучения по “Програмата за регионални обучения за съдилищата и прокуратурите”, финансиран от Националния институт на правосъдието, в периода 03-04 май 2018 година на тема „Актуални проблеми по приложението на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ”. В семинара взеха участие магистрати от административните съдилища в Шумен, Разград, Варна, Добрич, Силистра, Русе и Търговище, от районните съдилища в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, както и представители на Окръжна прокуратура Шумен.

През отчетната година Административен съд Шумен се включи в международния обмен на магистрати на Европейската мрежа за съдебно обучение. Във тази връзка в периода от 09 до 13 юли 2018 г. на посещение в съда бе административен съдия от град Тенерифе. В рамките на проведените срещи същият бе запознат с особеностите на българския съдебен процес и съдебна система.

Административен съд Шумен съвместно с Окръжен съд Шумен постави начало на инициатива „Достъпност и прозрачност в правораздаването“. Инициативата има за цел да спомогне за утвърждаването и развитието на партньорството между съдебните институции и регионалните медии, фокусиращи вниманието на обществото върху актуалните аспекти от дейността на съдилищата.

 

V.Заключение.

Резултатите от посочените по-горе данни сочат, че Шуменският административен съд продължава да работи за устойчиво поддържане на постигнатите високи стандарти в правораздаването.

Основна цел на Административен съд Шумен и през следващия отчетен период ще бъде надграждане на постигнатите добри резултати по отношение на срочност, качество, прозрачност и предвидимост в правораздавателната дейност, с оглед утвърждаване върховенството на закона и повишаване на общественото доверие.