Окръжна прокуратура – Шумен оспорва разпоредби от Наредба за управление на отпадъците в Община Върбица, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Нови пазар, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Велики Преслав и Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Каолиново.

В депозираните протести се излагат съображения за незаконосъобразност на текстовете от общинските наредби, регламентиращи, че дейностите по събиране и транспортиране на масово разпространени отпадъци следва да се извършват само от лица, притежаващи съответното разрешително /лицензия/ по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Тази регулация се възприема за противоречаща на въведения със закона регистрационен /чл. 35, ал. 2, ал. 3 ал. 5/, а не лицензионен режим за осъществяването на дейностите по събиране и/или транспортиране на отпадъци.

В протестите са обективирани и твърдения за нищожност на текстовете от наредбите, обособени в раздели „Административно-наказателни разпоредби“, поради противоречието им със Закона за управление на отпадъците /чл. 22 от закона/. Въвеждането им в подзаконовите нормативни актове се възприема за противоречащо на ЗУО, доколкото общинските съвети не са били овластени да приемат разпоредби от този вид.

По повод депозираните протести в Административен съд – Шумен са образувани четири административни дела:

Административно дело № 160/2019г. по описа на Административен съд – Шумен, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.04.2019г. от 09.30 часа.

Административно дело № 162/2019г. по описа на Административен съд – Шумен, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.05.2019г. от 09.00 часа.

Административно дело № 163/2019г. и административно дело № 166/2019г. по описа на съда, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.05.2019г. от 09.00 часа.