Със свои определения от 07.06.2018г. и 13.06.2018г., постановени по административни дела № 5750/2018г., № 5751/2018г. и № 5752/2018г. ВАС отхвърли депозираните от Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен частни жалби срещу определения на Административен съд – Шумен по административни дела № 126/2018г., № 127/2018г. и № 128/2018г. на съда, с които са отменени разпореждания за допускане на предварително изпълнение на заповеди на директора на ОДБХ – Шумен,  с които са заличени дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“.

Върховният административен съд е приел за правилни и законосъобразни съображенията на Административен съд – Шумен за липса на конкретни мотиви в разпорежданията, както и на доказателства, обосноваващи необходимостта от допускане на предварително изпълнение на постановените заповеди, като вместо конкретни обстоятелства за неговото допускане административният орган е посочил мотивите за издаването на актовете, чието предварително изпълнение се допуска. В тази връзка, Върховният административен съд е посочил, че предварителното изпълнение не може да се мотивира единствено с доводи относно допуснатото нарушение, послужило за основание за издаване на самите заповеди.

В актовете на ВАС е посочено още, че правилно решаващите състави на Административен съд – Шумен са обсъдили и съразмерността и пропорционалността на допуснатите предварителни изпълнения като са изложени аргументи за засягане в по-голяма степен от необходимата на интересите на дружеството, и а и на интересите на обществото, с оглед прекратяване дейността на един от двата, действащи на територията на страната екарисажи.

По изложените съображения атакуваните определения на Административен съд – Шумен са възприети за обосновани и постановени при правилно приложение на закона, поради което са оставени в сила и са придобили окончателен характер.