Предмет на оспорване е Наредба за рекламна и информационна дейност в община Смядово. В депозирания протест са изложени твърдения, че са нарушени задължителните правила на Закона за нормативните актове, изискващи изготвянето на мотиви към проекта за нормативен акт, съдържащи информация относно причините, налагащи приемането му, целите, които се поставят, финансовите и другите средства, необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането `и, както и анализ за съответствието с правото на Европейския съюз. В случая наредбата е внесена за разглеждане с докладна записка на кмета на община Смядово, в която не се съдържат съответните мотиви, обуславящи приемането на акт.

Поради това се отправя искане за отмяна на общинската наредба поради приемането `и в нарушение на административнопроизводствените правила.