Производството по делото е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен. В него се излагат доводи за порочност на нормативния акт с оглед обстоятелството, че към проекта на наредбата липсват изискуемите мотиви, като такива не се съдържат и в докладната записка на кмета на общината. Според представителя на прокуратурата не са налице аргументи, обосноваващи причините, налагащи отмяната на старата наредба и приемането на новата наредба, целите, които се поставят с нея, финансовите и другите средства, необходими за прилагането `и, очакваните резултати от прилагането `и, включително анализ за съответствие с правото на ЕС, каквито са задължителните изисквания на Закона за нормативните актове /чл. 28, ал. 2, т. 1 - 5/. В допълнение на изложеното се сочи, че не са налице и данни съдържанието на проекта да е било публикувано на интернет страницата на Община Смядово, което е лишило заинтересованите лица от възможността да вземат становище по него в предвидения срок.

Поради това е отправено искане за отмяна на процесната наредба.