Административно дело № 178/2018г. по описа на Административен съд – Шумен е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, с който се оспорва законосъобразността на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Каспичан.

Претендираната отмяна на наредбата се аргументира с твърдения, че подзаконовият нормативен акт е приет в нарушение на административно-производствените правила, тъй като към проекта на наредбата липсват мотиви за изработването му, които да осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища.

Представителят на прокуратурата възприема атакувания акт за незаконосъобразен и с оглед обстоятелството, че не е предоставен изискуемия 14-дневен срок за депозиране на предложения и становища, доколкото проектът е публикуван на 15.04.2016г., а е приет на заседание на Общински съвет – Каспичан на 28.04.2016г., с което са нарушени принципите на откритост и съгласуваност при приемането на акта.

По изложените съображения се отправя искане за отмяната на подзаконовия нормативен акт.