Оспорва се чл. 27, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет – Велики Преслав, съгласно който „Общинските съветници могат да бъдат командировани от председателя на общинския съвет с тяхно съгласие извън територията на общината във връзка с изпълнението на техните функции“. Тази формулировка представителят на прокуратурата възприема за порочна и противоречаща на разпоредби от по-висок ранг, а именно на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, според която заповедите за командировка в чужбина на общинските съветници се издават от кмета на общината и Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частност на чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 16 от закона, съгласно които кметът на общината организира изпълнението на общинския съвет и осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет. 

По тези съображения се отправя искане за обявяване нищожността на атакуваната разпоредба от правилника.

Заседанието е насрочено за 09.30 часа.