Производството по административно дело № 158/2018г. по описа на Административен съд – Шумен е образувано по инициатива на прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен. В депозирания протест представителят на прокуратурата сочи, че въведеното задължение продажбата или дарението на куче на лице под 18г. да се извършва единствено с нотариално заверена декларация от родител или настойник /чл. 2, ал. 3 от наредбата/ противоречи на норма от по-висок ранг, а именно на чл. 11, ал. 1 от Закона за защита на животните, тъй като предвижда задължителна предпоставка за дарение или продажба на куче, която не е регламентирана в закона. Съгласно чл. 11, ал. 1 от закона не се разрешава продажба на животни на лица под 18 години без съгласието на родител/ настойник.

Изразява се и несъгласие с въведеното задължение за собственика на кучето, който следва в 7-дневен срок от регистрацията му да подаде декларация в отдел „Местни данъци и такси“ при община Велики Преслав /чл. 3, ал. 6 от наредбата/. Този текст се възприема за противоречащ на чл. 117 от Закона за местните данъци и такси, задължаващ собственика на кучето да подаде декларация в общината по постоянния му адрес/седалище в 3-месечен срок от датата на придобиване на кучето.

Отправя се искане за отмяна на чл. 5, ал. 2, т. 5 от наредбата, тъй като с този текст се предвижда възможност собствениците на ловни кучета да бъдат освобождавани от такси, а тези кучета не попадат сред изрично изброените категории в чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност.

Оспорва се и законосъобразността на чл. 12, ал. 2 от общинския акт, предвиждащ налагане на глоба в размер до 50 лв. или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева на собственик или придружител на кучето, който не почисти замърсеното място след дефекация на кучето. Тази редакция представителят на прокуратурата възприема за несъобразена със законовата разпоредба на чл. 426 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, регулираща по-висок размер на наказанието „глоба“ за същото нарушение.

По изложените съображения се отправя претенция за отмяна на атакуваните текстове.

Заседанието е насрочено за 09.00 часа.