Депозиран е протест срещу тестове от Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета на общински съвет – Шумен.

Предмет на оспорване са чл. 9, ал. 2, т. 7 и чл. 16, ал. 2 от общинската наредба. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 7 от подзаконовия нормативен акт „От такси се освобождават собствениците на кучета с поставен микрочип - за първата година от тяхното регистриране при ветеринарен лекар“. Този текст представителят на прокуратурата счита, че противоречи на чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, където не е предвидено аналогично основание за освобождаване от такса.

Чл. 16, ал. 2 от наредбата регламентира налагането на глоба в размер на 50 лв. или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева за разхождането на кучета на обществени места от едри породи и агресивни кучета от малолетни лица, за влизането с кучета в търговски обекти, заведения за обществено хранене, детски, здравни, учебни заведения, други обществени сгради, учреждения, обществени места, предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност, детски и спортни площадки, за свободното пускане на кучета извън местата, определени в приложение №1 от подзаконовия акт, както и за приютяването и храненето на безстопанствени кучета във входовете и прилежащите територии на жилищни и обществени сгради, както и в други общи части в сградите. Определеният санкционен размер на административното наказание „глоба“ от общинския съвет се възприема като противоречащ на текста на чл. 428 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, предвиждащ по-висок размер на глобата /100 лева/ за едно и също нарушение.

Поради това се отправя искане за отмяната като незаконосъобразни на атакуваните разпоредби от общинския акт.