Семинарът е организиран по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”.

За лектори на семинара са поканени съдия Аглика Адамова – Петкова и съдия Светлана Борисова от Върховен административен съд на Република България.

Участници в обучението са магистрати от Административен съд Добрич, Административен съд  Търговище, Административен съд Разград, Административен съд Русе, Административен съд Силистра, Административен съд  Варна, Районен съд Шумен, Районен съд Нови пазар, Районен съд Велики Преслав и прокурори от Окръжна прокуратура Шумен.