Със свои заповеди от 21.03.2018г. и 02.04.2018г. директорът на ОДБХ - Шумен е заличил дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас - 96“ АД – гр. Шумен.

Директорът на ОДБХ - Шумен е приел, че търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на ЗУТ, с което е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните.

С последващи заповеди директорът на ОДБХ - Шумен е допуснал предварително изпълнение на първоначално издадените актове.

Със свои определения от 12.04.2018г., допълнени с определения от 13.04.2018г. състав на Административен съд - Шумен отмени разпорежданията за допуснато предварително изпълнение на заповедите на директора на ОДБХ – Шумен. За да отмени предварителното изпълнение съдът е посочил, че органът не е изложил конкретни фактически основания, изискуеми по закон, въз основа на които би могло да се приеме, че съществува реална опасност от пораждането на сочените неблагоприятни последици и спирането на дейността на един от двата екарисажа в страната, следващо от допуснатото предварително изпълнение, не само би оставило без работа работещите в него, но и ще осуети обезвреждането на страничните животински продукти и трупове на болни животни.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Законосъобразността на обжалваните заповеди ще бъде проверена в рамките на административни дела № 126/2018г., № 127/2018г. и № 128/2018г. по описа на съда, които предстоят да бъдат насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание.