Предмет на оспорване са чл. 17, ал. 1, чл. 20, чл. 38, ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 48, ал. 3 от Наредба за общинската собственост на община Нови пазар, приета с Решение № 598/13.02.2015г. на заседание на Общински съвет – гр. Нови пазар.

С чл. 17, ал. 1 от наредбата е предвидено, че „свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, с изключение на обектите, предоставени за управление на училища, детски градини, читалища, обслужващи звена и подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след предложение на кмета на общината.“ Така формулираният текст представителят на прокуратурата възприема за противоречащ на разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, която не изключва от кръга на обектите, които могат да бъдат отдавани под наем по реда на същия закон, подлежащите на концесиониране.

Незаконосъобразността на чл. 20 от наредбата се аргументира с обстоятелството, че в нея е предвидена възможност договорите за наем на части от имоти, предоставени за безвъзмездно управление на общински училища, детски градини и обслужващи звена на бюджетна издръжка, които са необходими за провеждане на учебния процес само в определени часове от учебната година, да се сключват от директорите на учебното заведение без решение на общинския съвет, което противоречи на разпоредбата на чл. 14 от Закона за общинската собственост, съгласно която компетентни органи по сключването на договора за наем са кмета на общината и общинския съвет, като в нито една от разпоредбите на закона не е предвидена възможност договорите да бъдат сключвани от директора на учебното заведение, без предварителното решение на общинския съвет.

В протеста са изложени и доводи за незаконосъобразност на чл. 38, ал. 5 от наредбата, поради противоречието `и с чл. 8, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. Твърденият порок е обоснован с обстоятелството, че от съдържанието на текста на подзаконовия акт не става ясно за какъв вид услуга се дължи въведената от общинския съвет такса, описана като „режийни разноски“.

Отмяната на чл. 45, ал. 4 от наредбата се обосновава с факта, че тя противоречи на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, доколкото неправомерно разширява кръга от лица, на които може да се извърши продажба на нежилищни имоти-частна общинска собственост от кмета на общината, без търг или конкурс, включващи и лицата, придобили право на строеж върху общинска земя.

С депозирания протест се претендира и отмяна на чл. 48, ал. 3 от Наредба за общинската собственост на община Нови пазар. С нея се въвежда необходимо мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници за вземане на решение за дарение на имот - частна общинска собственост, което според представителя на прокуратурата противоречи на чл. 35, ал. 5 от ЗОС. В законовия текст изискуемото мнозинство е определено на три четвърти от общинските съветници, поради което атакуваният текст от подзаконовия нормативен акт се явява незаконосъобразен, доколкото намалява необходимия брой от общински съветници при гласуването.  

По изложените съображения е отправено искане за отмяна на процесните разпоредби от наредбата на Общински съвет – гр. Нови пазар.