Административно дело № 358/2017г. по описа на Административен съд – гр. Шумен е инициирано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, насочен срещу чл. 5, ал. 1, т. 10, т. 18; чл. 5, ал. 5 и чл. 15, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хитрино, приет на заседание на Общински съвет – Хитрино с Решение № 18 от 22.12.2015г.

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника, общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Чл. 5, ал. 1, т. 18 от Правилника сочи, че общинският съвет обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Тези разпоредби представителят на прокуратурата приема, че противоречат на чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Оспорва се и законосъобразността на чл. 5, ал. 5 от Правилника, съгласно който общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство повече от половината от общия брой на присъстващите съветници. Отмяната му се обосновава с противоречието му с чл. 21а, ал. 4 от ЗМСМА, който регламентира, че общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Претендира се и отмяна на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Правилника, съгласно, която председателят на общинския съвет упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет. Възложеното му правомощие се възприема за противоречащо на текстове от ЗМСМА, доколкото съгласно законовите разпоредби осъществяваният контрол върху изпълнението на бюджета е възложено на общинския съвет, а не на неговия председател. Правомощията на председателя на съвета са посочени изчерпателно в чл. 25 от ЗМСМА и законодателят не е предвидил разширяването им.

По изложените съображения се отправя искане за отмяна на цитираните разпоредби поради противоречието им с нормативен акт от по-висока степен.

Заседанието е насрочено за 10.00 часа.